نخستين كشتي خودران ساخته شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ديجيات/و- محقق//ان نخستينكشتيباريخودران و حافظ محيط زيست دنيا را ساختند. اين كشتي با باتري كار ميكند و قرار اس//ت در اواخ//ر 2018 مي//ادي در مس//يري 37 مايل//ي بهطور آزمايشي حركت كند. اين كشتي كه يارا بيركلند نام دارد با باتري حركت ميكند و قابليت برنامهريزي مسير را بهطور خودكار دارد.

شركت ‪Yara International ASA‬ با كمك سيستمهاي فناوري شركت كونگزبرگ گروپن اين كشتي را ساخته است. جالب آنكه انتقال از اين كشتي نيز بهطور خودكار با جرثقيلهاي الكتريكي انجام ميشود.

قرار است كشتي مورد نظر در اواخر 2018 ميادي بهطور آزمايشي حركت كند و 100 كانتينر كود را در مسيري 37 مايلي انتقال دهد.

اين كشتي باري داراي سيستم جيپياس است، بنابراين به راحتي ميتواند مس//ير خود را رديابي كند. همچنين مجهز به رادار، دوربين و حس//گرهاي مختلف بوده و سه مركز كنترل عمليات كشتي را كنترل ميكند. اين مراكز موارد اضطراري را رصد ميكنند و عاوه بر آن وظيفه كنترل شرايط، عمليات، تصميمگيري و نظارت بركشتي و محيط اطراف آن را برعهده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.