ساخت اولين تبلت تاشو توسط لنوو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مه/ر- ي//ك توليدكنن//ده دستگاههاي الكترونيكي از نمونه اوليه صفحه نمايش انعطافپذير 7/8 اينچي رونمايي كرده است. اين دستگاه پس از تا شدن به يك موبايل به نمايشگر 5/5 اينچي تبديل ميشود.

لنوو از نمونه اوليه يك تبلت با صفحه نماي//ش انعطافپذير رونمايي كرده اس//ت. اين دستگاه پس از تاش//دن به اندازه يك موبايل معمولي خواهد بود.

تبلت مذكور كه فوليو نام گرفته هنوز در مرحله طرح اوليه است. درهرح//ال تبلت مذكور صفحه نمايش 8/7اينچي دارد كه پس از تا شدن به يك موبايل 5/5 اينچي تبديل ميشود. طرح اوليه »فوليو« در 20 ژوئيه سالجاري در اجاس فناوري جهاني لنوو در شانگهاي رونمايي شد.

دس//تگاه هنگامي كه تا ش//ده، بهطور خودكار با شكل جديد خود را همخوان ميكند.

اين دستگاه داراي وضوح 1920 در 1440 پيكسل، پردازشگر اسنپ دراگون 800 كوالكام است.

البته لنوو تنها شركتي نيست كه قصد ارائه صفحه نمايشگر خميده را دارد. در حال حاضر الجي و سامس//ونگ نيز درحال ساخت اينگونه صفحهنمايشهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.