ساخت و ساز بدون بهرهوري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهمسكن-نبود»فرهنگصحيحمصرف« در اغلب كشورهاي نفتخيز جهان نظير ايران، مسالهاي اس//ت كه ديگر عادي شده و هرساله ميزان زيادي از انرژيهاي استخراج شده در اين كشورها صرف مصارف داخلي ميشود. از جمله عل//ل اين امر ميتوان به قيمت پايين انرژي در اين كش//ورها در مقايسه با ساير كشورها اشاره كرد، همچنين وفور انرژيهاي تجديدناپذير در كشورهاي توليدكننده آن موجب شده است مردم اين كشورها درك درستي از واژه »تجديدناپذير« نداشته باشند و بدون تالشي براي صرفهجويي به مصرف ادامه دهند.

در واقع اين مساله در كشور ما يكي از معضالت اصلي اس//ت، تا آنجا كه در سال 2007 ايران از لحاظ سرانه مصرف انرژي با در اختيار داشتن2/5 درصد از انرژي مصرفي در سال، رتبه پانزدهم را از ميان كشورهاي جهان به خود اختصاص داده بود و نظر به اينكه طي اين سالها سرانه مصرف افزايش يافته است، احتمال باالتر رفتن اين رتبه تاكنون نيز وجود دارد.

با اين وجود پرسشي كه مطرح ميشود اين است: اگر قرار باشد معجزهاي رخ دهد، و فرهنگ مص//رف در م//ردم طي م//دت كوتاهي اصالح ش//ود، آيا پس از آن مصرف انرژي كاهش پيدا خواهد كرد؟

پاسخ به اين سوال را بايد در مواردي جست و ج//و كرد كه روي مي//زان مصرف انرژي تاثير ميگذارد. ده س//ال قبل يكي از مديران صنعت برق طي مصاحبهاي اعالم كرده بود كه به علت استاندارد نبودن س//اخت و ساز، نزديك به 30 درصد انرژي صرف ساختمانها ميشود. اكنون با گذش//ت ده س//ال از آن زمان، استانداردهاي س//اخت و ساز نه تنها افزايش پيدا نكرده، بلكه به اندازهاي كاهش يافته است كه اتالف انرژي به علت ساخت و ساز، از 30 به 40 درصد افزايش پيدا كرده است.

استاندارد نبودن ساختمان و هدر رفتن انرژي از طريق آن از يك سو، طول كشيدن زمان ساخته شدن يك ساختمان نسبت به زمان استاندارد آن از سوي ديگر و نبود مهندسي مكانيك صحيح براي ساختن ساختمانها همه از جمله عواملي هس//تند كه دست به دس//ت يكديگر دادهاند تا مصرف انرژي را از اين طريق باال ببرند. تمام اينها در حالي است كه حتي در كشوري نظير ايران كه جزو اصليترين توليدكنندههاي انرژي محسوب ميشود نيز ميزان ذخاير انرژي رو به كاهش است و طي صد س//ال گذشته به كمتر از يك هشتم كاهش پيدا كرده.

در001 سالاخيرجمعيتهشتبرابرو انرژي يكهشتم شده است

بر اين اس//اس رييس سازمان نظاممهندسي س//اختمان استان تهران گفته كه در 100 سال گذش//ته جمعيت كشور هش//ت برابر شده، در حالي كه منابع طبيعي به كمتر از يكهش//تم رسيده است.

حسنقربانخانيدركنفرانس»نقشمهندسي مكانيك در ساخت و سازهاي شهري« در جمع خبرنگاران اعالم كرده اس//ت: مصرف انرژي در كشور ما بيش از پنج برابر ميانگين جهاني است و حدود 40 درصد انرژي در بخش س//اختمان مصرف ميشود. او ميگويد: »بيش از 68 درصد ساختمانهاي كش//ور زير 1500 متر مساحت دارند و اين س//اختمانها از خدمات مهندسان مكانيك و برق برخوردار نيستند. جالب اين است كه برخي مسووالن اين اتفاق را در جهت حقوق مردم ميدانند.

رييسسازماننظاممهندسيساختماناستان تهران با بيان اينكه سازنده همواره به دنبال هزينه كمتروسودبيشتراست،تاكيدميكند:تاواننبود مهندسان مكانيك در ساختمان را بهرهبرداران ميدهند، در حالي كه قانونگذار هفت رشته را در قانون نظاممهندسي و كنترل ساختمان مشخص كرده است.

قربانخانيادامهميدهد:بهعنواننظاممهندسي وظيفه داريم در جهت تحقق قانون تالش كنيم. عالوه بر اين دنبال ترويج مقررات ملي ساختمان هستيم. چگونه كوچكترين وسايل الكتريكي ضمانت دارن//د، اما س//اختمانها فاقد ضمانت هس//تند. به گفته قربانخاني، بيش از 400 هزار مهندس عضو س//ازمان نظاممهندس//ي كشور هستند كه امروزه در بخش اشتغال با مشكالتي مواجهند. از طرفي برخي مس//ووالن اس//تفاده از مهندس//ان تاسيس//ات را هزينه ميدانند؛ در حالي كه حضور اين متخصصان منجر به افزايش بهرهوري ميشود.

همچنين رامين كرمي، دبير كنفرانس درباره آخرينوضعيتمبحث22 مقرراتمليساختمان اعالم كرده: مبحث 22 مقررات ملي ساختمان مربوط به تعمير و نگهداري س//اختمان اس//ت. انش//اءاهلل بتوانيم در تهراني ك//ه پر از خطرات ساختماني است با سرويسهاي ويژه و بازرسيها در جهت ارتقاي ايمني كمك كنيم. براي نيل به اين هدف الزم است شهرداريها، دولت و حتي دستگاه قضايي با ما همراه شوند.

او ادامه ميدهد: آييننامه اجرايي مبحث 22 كه همان گردش كار اجرايي آن است هنوز ابالغ نش//ده و در حال اصالح است. مركز تحقيقات و تدوين مقررات مسوول تهيه قانون هستند كه با تمام توان در اين زمينه كار ميكنند. اميدواريم در اسرع وقت اين اقدام توسط مراجع ذيصالح انجام شود.

كرمي همچنين در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ركود بخش مسكن چه تعداد از 120 هزار مهندس ساختماني در تهران، بيكار شده يا به مشاغل ديگر رفتهاند، ميگويد: هماكنون حدود 50 هزار نفر از اين تعداد فعال هس//تند ولي وظيفه سازمان نظاممهندسي ايجاد اشتغال نيس//ت بلكه ارائه خدمات مهندسي است. ما دنيايي كار و خدم//ات داريم. همين االن اگر مبحث 22 اجرايي شود بزرگترين خدمت به م//ردم از نظر ايمني و خدمات خواهد بود و با توجه به ايجاد بازار كار جديد براي مهندسان اشتغال ايجاد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.