سهمگلستانازطرحكارورزيفارغالتحصيالن 4 هزار نفر است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مجمع عمومي عادي س//االنه ش//ركت فوالد مبارك//ه اصفهان روز چهارشنبه82 تيرماه6931 درمحلسالناجتماعاتنگيننقشجهان سپاهانش//هر با حضور بيش از 90 درصد از سهامداران شركت برگزار شد و طي آن، پس از ارائه گزارش مقبول توسط حسابرس شركت به صورتهايماليشركتفوالدمباركه،تقسيمهفتهزارو005 ميليارد ريال سود نقدي به تصويب رسيد.

اميرحسين نادري، معاون اقتصادي و مالي شركت فوالد مباركه با اعالم اين خبر افزود: طبق قانون تجارت، شركتهاي سهامي حداكثر چهار ماه پس از پايان سال مالي بايد مجمع ساالنه خود را برگزار كنند كه در اين راستا شركت فوالد مباركه موفق شد با اخذ گزارش مقبول از حسابرس مستقل و بازرس قانوني، درخصوص صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 59، مجمع ساالنه خود را در موعد مقرر برگزار كند.

همچنين بهرام سبحاني، مديرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان در بخشي از گزارش هياتمديره به مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام اين شركت، براي سال مالي منتهي به ،1395/12/30 اين شركت را بزرگترين توليدكننده ورقهاي فوالدي تخت در خاورميانه و شمال آفريقا با سهم بيش از 50 درصد در ميان شركتهاي بزرگ فوالدسازي كشور و همچنين سهم 20 درصدي در (MENA) خاورميانه و شمال آفريقا( معرفي كرد.

وي افزود: اين شركت با ظرفيت 12 ميليون تن آهن اسفنجي در سال، بزرگترين توليدكننده آهن اسفنجي در جهان محسوب ميشود كه سهم يك درصدي در توليد ناخالص داخلي و در بخش صنعت سهم پنج درصدي در توليد ناخالص داخلي را در كارنامه خود دارد.

مدير كل فني و حرفهاي گلستان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه امسال سه آيتم در بحث رونق و ايجاد اشتغال داريم، خصوصيسازي و رتبهبندي آموزشگاه آزاد، مهارتآموزي در محيط واقعي و كارورزي فارغالتحصيالن دانشگاهي كه سهم گلستان در اين طرح بيشتر از چهار هزار نفر است و در حدود 310 هزار تومان توسط دولت به كارورزان پرداخت خواهد ش//د. وي تصريح كرد: طرح كارورزي سال گذشته به صورت پايلوتدرگلستانوقزوينوسپسششاستانديگرانجامشد،005 نفرمشغولكار شدند و براي 30 نفر هم توسط تعاون و رفاه اجتماعي عقد قرارداد انجام شد. وي ادامه داد: در حوزه روستايي ضريب نفوذ آموزش 21 درصد است و در 209 روستا ورود پيدا كرديمو446 هزارساعتآموزشصورتگرفتهاست.تيراندازهمچنينگفت:درمباحث آسيبديدگان اجتماعي، هماهنگي ما از چند كانال اتفاق ميافتد، از طريق كميته امداد، بهزيستي، راه و شهرسازي و طرح شهيد شوشتري كه نتيجه آن اين است كه هزار و05 نفرآموزشمهارتيديدهاند.وياضافهكرد:درسال59 دربخشغيردولتي،براي61 هزار و 500 نفر ارائه خدمات آموزشي داشتيم كه از اين تعداد 72 درصد بانوان و 28 درصد آقايان بودند كه38 درصد خدمات، هشت درصد صنعت،6 درصد فرهنگ و سه درصد كشاورزي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.