نشست مسووالن شركت پخش فرآوردههاي نفتي و گاز گيالن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

روابطعمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز توانست در دوازدهمين جشنوارهمليانتشاراتروابطعمومي،سهعنوانبرترراكسبكند.رتبهاول بخشصفحهآرايي،رتبهاولبخشسرمقالهورتبهدومتيتردرسطحاستاني، عناوين كسبشده اين شركت است كه براساس ارزيابي نشريه داخلي، به روابطعمومياينشركتتعلقيافت.

در اين جشنواره0081 اثر از بيش از051 سازمان شركت داشتند كه آثار ارسالشده توسط هيات داوران بررسي و از رتبههاي برتر طي مراسمي تجليلشد.

روابطعمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز نيز با ارسال آثار خود كه شامل قسمتهاي مختلف نشريه داخلي »سيمبان« به اين جشنواره بود، توانستعناوينفوقراكسبكند.گفتنياستاينجشنوارهباهمتانجمن متخصصانروابطعموميوباهمكاريدانشگاهها،روابطعموميوزارتخانهها، سازمانها و شركتهاي خصوصي و دولتي در دو بخش رقابتي و آموزشي در دو گروه تهراني و استاني در خانه هنرمندان ايران برگزار شد.

براي اخذ تصميمات تسريع گازرساني به صنايع بيش از 90 درصد از صنايع از چرخه مصرف سوخت مايع خارج شدندشركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن ميزبان مدير و مسووالن شركت ملي گاز استان بود تا درخصوص تسريع در گازرساني و خروج سوخت مايع از چرخه سوخترساني اين شركت تصميماتي گرفته ش//ود. با گازرس//اني به يك هزار و 240 واحد عمده صنعتي از سال 1393 تاكنون بيش از 90 درصد از صنايع متقاضي سوخت مايع از چرخه سوخترساني شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن خارج شدند. با ادامه همكاريهاي دو شركت سوخترسان استان و جايگزيني گاز به جاي سوخت مايع، كليه مصرفكنندگان عمده تا پايان سال از اشتراك شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي خارج شده و مشترك گاز ميشوند. نظر به مديريت بهينه مصرف سوخت و جلوگيري از مصرف خارج از شبكه آن، شركت گاز درخصوص اعالم ليست ماهانه اشتراكپذيريها براساس مشخصات كامل مصرفكنندگان اعم از صنايع و خانوارها به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي اقدام ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.