رفعتصرفازاراضيبستررودخانههايتنگهرودوخونداب

Jahan e-Sanat - - NEWS -

شعبهسيروسقايقرانبانككشاورزيمنطقهآزادانزليباحضوررييسهياتمديره و مديرعامل و اعضاي هياتمديره بانك كش//اورزي كش//ور، معاون اقتصادي، عضو هياتمديره و مديران و معاونتهاي سازمان، فعاالن اقتصادي و جمعي از خانوادههاي معظم شهداي منطقه، در مجتمع تجاري ستاره شمال منطقه آزاد انزلي افتتاح شد.

مديرعاملبانككشاورزيدرحاشيهمراسمافتتاحيهبانككشاورزيدراينمنطقه، منطقه آزاد انزلي را از مناطق مستعد و فعال در حوزه اقتصادي دانسته و توسعه منطقه طي سنوات اخير را بسيار مثبت و مشهود ارزيابي كرد. مرتضي شهيدزاده با تشكر و قدرداني از مسووالن منطقه آزاد انزلي به جهت همكاري در راستاي ايجاد شعبه تخصصي بانك كشاورزي در اين منطقه گفت: بانك كشاورزي بانكي تخصصي است كه بيش از 84 سال سابقه فعاليت داشته و در زمان فعاليت خود همواره تالش كرده نمادي از خدمترساني به عموم مردم باشد.

معاونت حفاظت و بهرهبرداري شركت آب منطقهاي قزوين از رفع تصرف از 8700 كيلومتر از اراضي بستر رودخانههاي تنگه رود و خونداب از توابع شهرستان آوج خبرداد. ملكي، معاون حفاظت و بهرهبرداري شركت آب منطقهاي قزوين در اين خصوص اعالم كرد: با پيگيريهاي همكاران اداره منابع آب شهرستان آوج و با صدور حكم قضايي و همكارينيرويانتظاميبيشاز0078 مترمربعازاراضيحاشيهرودخانههايتنگهرودو خونداب در شهرستان آوج قزوين رفع تصرف شد. ملكي عنوان كرد: اين رفع تصرف در راستاي مبارزه با زمينخواري و رفع تصرفات غيرقانوني و اعمال تبصرههاي3 و4 ماده 2قانون توزيع عادالنه آب و ماده9 اليحه قانوني درخصوص رفع تجاوز از تاسيسات آب كشور انجام شد. وي افزود: با طرح شكايت در مراجع قضايي و پيگيريهاي به عمل آمده و قلع و قمع درختان كاشته شده غيرمجاز در حاشيه رودخانه بخشي از حريم رودخانههاي مذكوررفعتصرفگرديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.