معامالت مسكن 12/6 درصد كاهش يافت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس اتحاديه مش//اوران امالك گفت: در تيرماه سالجاري 16 هزار و 156 قرارداد خريد و فروش مسكن در شهر تهران به امضا رسيد كه نسبت به مدت مشابهسالقبل6/21 درصدكاهشيافتهاست.حسامعقبايياظهاركرد:براساس آمار اتحاديه مشاوران امالك، در تيرماه سالجاري 16 هزار و 156 قرارداد خريد و فروش مسكن در شهر تهران به امضا رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه س//ال قبل به ترتيب 6/3 و 12/6 درصد كاهش را نش//ان ميدهد؛ چراكه در خردادماه امسال 17 هزار و 177 قرارداد و در تيرماه سال قبل 18 هزار و 194 قرارداد خريد و فروش داشتيم.

عقبايي به ايسنا گفت: همچنين تعداد قراردادهاي اجاره شهر تهران در تيرماه 19 ه//زار و 316 م//ورد بود كه با توجه به 20 هزار و 919 قرارداد در خردادماه س//الجاري و 22 هزار و 827 مورد اجاره در تيرماه سال قبل، تعداد معامالت اجاره واحدهاي مسكوني شهر تهران به ترتيب 9/1 و 18 درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل كاهش يافته است.

رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره تعداد قراردادهاي خريد و فروش امالك كل كشور در تيرماه 1396 هم گفت: در كل كشور 49 هزار و 805 معامله طي تيرماهسالجاريدربخشخريدوفروشونيز86 هزارو641 قرارداداجارهامضا شدهاستكهدركلكشورهمباكاهش8/6 درصديخريدفروشوكاهش4/5 درصدي قراردادهاي اجاره نسبت به خردادماه سالجاري مواجه بوديم.

وي بازار اجاره را در فصل تابستان آرام و با افزايش 7 تا 10 درصدي اعالم كرد و درباره اينكه برخي گزارشها از افزايش رقمهايي باالتر حكايت دارد، توضيح داد: براساس قراردادهاي منعقده در سطح كشور رشد اجارهبها در سال6931 نسبت بهسال5931 بين7 الي01 درصداست.البتهگزارشاتميدانيممكناستدر مواردخاصحتيتا03 درصدافزايشراتاييدكندامابايدببينيمماچهجمعيتي و با چه دامنه گستردگي را مالك بررسي ميداني قرار ميدهيم.

رييس اتحاديه مشاوران امالك ادامه داد: در همه گزارشات، موارد استثنايي وجود دارد. ممكن است مخاطبي كه اين خبر را ميخواند بگويد صاحبخانه من امسال04 درصد اجارهبها را افزايش داده است. ممكن است مستاجري پنج سال در يك خانه نشسته و افزايش نداشته اما امسال مالك تصميم گرفته اجاره را001 درصد افزايش دهد همانطور كه عرض كردم اينها موارد استثنايي است.

عقبايي تصريح كرد: همچنين قيمت عرضه با آنچه در قرارداد منعقد ميشود ممكن است بين يك بررسي ميداني و گزارش قطعي تناقض ايجاد كند. مثال در گزارش ميداني ممكن است يك مشاور امالك بگويد در فالن خيابان يا فالن محله 20 درصد اجارهبها افزايش يافته اما مالكش قيمت عرضه شده توسط مالك باشد؛ در صورتيكه قيمت تحقق يافته و اجاره نوشته شده بايد مالك قرار گيرد.

وي درخصوص پيشبيني از آينده بازار مسكن گفت: خوشبختانه از نيمه دوم سال قبل شاهد افزايش ساخت و سازهاي مسكوني در شهر تهران بوديم كه ميتواند باعث ايجاد تعادل قيمت شود. لذا پيشبيني ميكنم افزايش قيمتي در نيمه دوم سالجاري نداشته باشيم. اگر به سمت رونق هم برويم رشد قيمت مسكن بيش از تورم نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.