اجرايپروژههدايتآبهايسطحيبااحداث01 كانالدرساري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فرماندار شهرستان رشت به اتفاق تعدادي از بخشداران اين شهر با هدف بررسي پيشرفت روند اجرايي پروژههاي آبوفاضالب از تاسيسات چاه فلمن امامزاده هاشم و تصفيهخان//ه بزرگ آب گيالن بازديد كردند. در پايان اين بازديد طي نشس//تي، سيدمحسن حسيني، رييس هياتمديره و مديرعامل آبفاي گيالن با ذكر اين مطلب كه تصفيهخانه فعلي 10 ش//هر اس//تان يعني 70 درصد جمعيت اس//تان را تحت پوشش خود دارد، افزود: با بهرهبرداري از فاز دوم تصفيهخانه كه به روش BOT اجرا خواهد شد در سال 1397 ضمن تقويت آب شهرهاي برخوردار، شهرهاي كوچك و روستاهاي اطراف در مسير نيز از اين ظرفيت بهرهمند خواهند شد كه براي افق طرح در سال 1420 جمعيت اين شهرها از نظر تامين آب آشاميدني با مشكل مواجه نخواهند بود. او با تاكيد بر اينكه سالمت و كيفيت آب بهطور مستمر كنترل ميشود تصريح كرد: عالوه برانجام كلرسنجيهاي روزانه و نظارت دقيق بر سالمت آب با برنامههايي كه براي شهر رشت تدارك ديدهايم، افزايش فشار آب اين شهر را شاهد خواهيم بود.

سيدكمال آقاميري، مديرعامل سازمان عمران شهرداري مركز مازندران در حاشيه بازديد و نظارت بر حسن اجراي پروژههاي عمراني سازمان متبوعش در جمع تني چند از خبرنگاران، اجرا و بهرهبرداري از بيش از 25 پروژه هدايت آبهاي سطحي شهر را در سال گذشته اثباتي بر توانمندي اجرايي تيمهاي عملياتي سازمان عمران برشمرد و اظهار داشت: اين پروژهها در قالب احداث كانال اجرا شد و مسير هدايت آبهاي سطحي در نقاطي همچون بلوار فرحآباد، كمربندي جنوبي، خيابان فرهنگ، شهرك امام حسين)ع( از كمربندي غربي، نهر گذرخان، شهرك ارم از بلوار پاسداران، ميانگذر شمالي،كوچه صالح از بلوار كشاورز، كمربندي شمالي اجرا شده و در اين فرآيند اجرايي برنامهريزي ما بهگونهاي رقم خورده كه عمليات عمراني به صورت متوازندرهمهنقاطشهرلحاظشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.