باحفرچاهجديد،52 ليتربرثانيهبهتوليدآبآشاميدنيافزودهميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديرامورآبفايشهرستانقدسازآغازحفريكحلقهچاهآبشربدراينشهرستان خبرداد.بهزادرضوانيگفت:مدتيپيشچاهباغبانخيابانچمنشهرستانقدسبهعلت فنيازمداربهرهبرداريخارجشدهبودوبهمنظورجبرانتوليدآبشربمنطقههمچنين جلوگيريازافتفشارشبكهآبرسانيپسازبررسيهايفنيواخذمجوزهايمربوطهحفر يك حلقه چاه در دستور كار اين امور قرار گرفت. وي افزود: پيشبيني ميشود با تجهيز و بهرهبرداري چاه در دست حفر مذكور،52 ليتر در ثانيه به ميزان توليد آب آشاميدني شهرستان افزايش يابد. رضواني در پايان با اشاره به باال رفتن دماي هوا در تابستان امسال و افزايش ميزان مصرف آب شرب شهروندان در روزهاي اخير از آنان خواست تا نسبت به مصرف بهينه توجه بيشتري داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.