بزرگان تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بزرگترين و كوچكترين شركتهاي بورسي معرفي ش//دند. به گزارش اداره آمار و اطالعات بورس ته//ران، ارزش بازار اين ب//ورس در پايان تيرم//اه س//الجاري 3248 هزار ميلي//ارد ريال اعالم شده است كه نس//بت به آخرين گزارش اين اداره در پايان ارديبهش//ت ماه س//الجاري، ارزش بازار شركتهاي بورسي 47 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. بررسيها نشان ميدهد ارزش ب//ازار بورس تهران در دو ماه بيش از 1/4 درصد رشد كرده است. در حالي ارزش روز بورس تهران بيش از 3248 هزار ميليارد ريال است كه 10 شركت بزرگ بورس//ي با ارزش بازاري بالغ ب//ر 1080 هزار ميليارد ريال بيش از 30 درصد ب//ازار را در اختيار دارند. براس//اس اين گزارش صنايع پتروشيمي خليج فارس با ارزش بازاري به رقم 226 هزار ميليارد ريال بيش//ترين ارزش بازار را دارد و بزرگترين ش//ركت بورسي است. اين ش//ركت آخرين پيشبيني سود را براي هر سهم 822 ريال اعالم كرده است. »فارس« با 50 ميليارد برگه سهم فقط 0/8 درصد سهام شناور آزاد را دارد. ارتباطات سيار ايران با نماد »همراه« دومين شركت بزرگ بورسي است. ارزش بازار اين شركتتاپايانتيرماهسالجاريبيشاز441هزار ميليارد ريال است. دومين شركت بزرگ بورسي آخرين پيشبيني سود را به ازاي هر سهم 3230 ريال اعالم كرده است. »همراه« با نسبت قيمت به درآمد 4/6 مرتبه در بازار فعال اس//ت. درصد شناوري اين سهم نيز 3/6 درصد است. شركت فوالد مباركه اصفهان با نم//اد »فوالد« و ارزش بازار811هزار ميليارد ريال سومين شركت بزرگ حاضر در بورس تهران است. اين شركت با P/E معادل 5/2 مرتبه در بازار فعال است. همچنين آخرين پيشبيني س//ود اين شركت 302 ريال است. فوالد مباركه 22/6 درصد سهام شناور آزاد را در ب//ازار دارد. مخاب//رات ايران با نماد »اخابر« چهارمين شركت بزرگ بورسي است. ارزش بازار اين نماد 711هزار ميليارد ريال است. مخابرات ايران آخرين پيشبيني س//ود خ//ود را براي هر سهم 469 ريال اعالم كرده است. اين شركت با نسبتقيمتبهدرآمد1/4 مرتبهدربورستهران فعالاست.همچنين»اخابر«باوجود06 ميليارد برگهسهم،شناورآزاد7/2 مرتبهراداراست.عنوان پنجمين شركت بزرگ بورسي متعلق به شركت ملي صنايع مس ايران اس//ت. »فملي« با ارزش بازاري 49هزار ميليارد ريالي در گروه شركتهاي بزرگ بورس قرار دارد. ملي مس آخرين پيشبيني هر س//هم را 272 ريال اعالم كرده و با نس//بت قيمت به درآمد 9/6در بازار فعال است. »فملي« 24 درصد س//هام ش//ناور آزاد دارد.نماد تاپيكو نيز در گروه ش//ركتهاي بزرگ بورس اس//ت. شركت س//رمايهگذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامي//ن با ارزش بازاري 79 هزار ميليارد ريالي و پيشبينيسود092 رياليششمينسهمبزرگ بورس اس//ت. P/E اين نماد بزرگ بورسي 6/2 مرتبه است. سرمايهگذاري غدير با ارزش بازاري 87هزار ميليارد ريالي ديگر شركت بزرگ حاضر در بورس تهران است كه آخرين پيشبيني سود خود را براي هر سهم 205 ريال اعالم كرده است. گسترش نفت و گاز پارسيان با ارزش بازاري 76 هزار ميليارد ريالي هشتمين شركت بزرگ بورس تهران است كه تا پايان تيرماه سالجاري به ازاي هر سهم 370 ريال سود پيشبيني كرده است. پتروشيمي جم نيز با نماد »جم« ديگر شركت بزرگ بورس//ي اس//ت كه ارزش بازاري 76 هزار ميليارد ريالي دارد و آخرين پيشبيني سود اين شركت 1570 ريال است. دهمين شركت بزرگ بورس مديريت پروژههاي نيروگاهي ايران است. مپنا براساس آخرين گزارش بورس تهران ارزش بازاري 72 هزار ميليارد ريالي دارد. اين ش//ركت آخرين پيشبيني سود را 527 ريال اعالم كرده است و با P/E معادل8/31 مرتبهدربورستهران فعال است. افزون بر اين قيمت به ازاي هر سهم براي 39 شركت بيش از 10 هزار ريال و قيمت هر سهم 137 ش//ركت هم بين سه هزار تا 10 هزار ريال است. چشماندازبازارسهام يك كارشناس بازار سرمايه پايان يافتن فصل مجامع شركتها و رسيدن قيمت سهام به سطح ج//ذاب براي خريد را از جمله عواملي دانس//ت كه موجب پيشبيني رونق بورس در تابس//تان ش//ده است. علي احمدي در گفتوگو با تسنيم با اش//اره به افت زودهنگام هيجان بورس پس از برگزاري انتخابات رياستجمهوري گفت: يكي از داليل اصلي اين افت عدم تغيير شرايط اقتصادي كشور و تداوم روند ركودي است كه موجب شده هيجان انتخاب//ات در بورس خيلي زود فروكش كند. اين كارش//ناس بازار سرمايه افزود: از سوي ديگر برگزاري فصل مجامع كه به صورت سنتي خرداد و تيرماه هر س//ال برگزار ميشود نيز به دليل مختصاتي كه دارد موجب شد معاملهگران با احتياط بيش//تري اقدام ب//ه معامله در بورس كنن//د كه اين موضوع نيز موجب كاهش حجم و ارزش معامالت بازار س//هام در اين مدت و در نتيجه بيرمقي بازار سهام شد. وي اضافه كرد: با اين تفاسير رفته رفته با پايان يافتن فصل مجامع ش//ركتها شاهد هستيم كه بورس قدري رونق گرفته و ش//اخص بورس نيز با رشد مواجه شده اس//ت. اين كارش//ناس بازار سرمايه درخصوص دالي//ل رونق بورس در اين روزها گفت: عالوه بر پايان يافتن فصل مجامع شركتها كه به رونق نسبي نقدينگي در بورس انجاميده است، به دليل افت رخ داده در بورس طي دو ماه گذشته رسيدن قيمت سهام شركتها به وضعيت مطلوب براي خريد و سرمايهگذاري موجب شده سرمايهگذاران براي خريد س//هام در ب//ورس انگيزه پيدا كنند و اثرات آن در افزايش ش//اخص و مثبت ش//دن كليت بازار نمايان اس//ت. وي اذعان داش//ت: از سوي ديگر در روزهاي پيشرو تكليف كابينه و تيم اقتصادي دولت دوازدهم هم مشخص خواهد شد كه دستكم بار رواني مثبت آن ميتواند هر چند كوتاه مدت اما ش//رايط بورس را مثبت و با رونق همراه كند. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه با مثبت خواندن چش//مانداز بازار سهام در تابستاناظهارداشت:گزارشهايسهماههامسال شركتها تا حدودي توانست انتظار سهامداران را تامين كند كه اين موض//وع هم ميتواند دليل ديگري براي رونق بورس در هفتههاي پيش رو باشد.ويهمچنينبابياناينكهشرطاصليرونق پايدار در بورس از ميان رفتن ركود اقتصادي است، تاكيد كرد: بر اين اساس از تيم اقتصادي دولت آينده انتظار ميرود تم//ام تالش خود را صرف خروج اقتصاد از ش//رايط ركودي كنوني البته با شرط غيرتورمي بودن، كنند و از رييسجمهور نيز توقع ميرود افرادي را به عنوان تيم اقتصادي برگزيند كه از تخصص و تعهد الزم در اين زمينه برخوردار باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.