شفافسازي سال 95 روزدارو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

روزداروصورتهايمالييكسالهمنتهيبه03 اسفندماه59 راباسرمايه ثبتشده332 ميلياردو082 ميليونريالبهصورتحسابرسيشدهمنتشر كرد. شركت روزدارو در دوره مالي منتهي به 30 اسفند 59، معادل 416 ميلياردو047 ميليونريالدرآمدهايعملياتيداشت.ازدرآمداينشركت بهاي تمامشده درآمدهاي عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 90 ميليارد 334و ميليون ريال رسيد.از سود ناخالص دوره نيز هزينههاي فروش، اداري و عمومي و هزينههاي عملياتي كسر شد و سود عملياتي دوره بهمبلغ75 ميلياردو293 ميليونريالمحاسبهشد.ازسودعملياتيدوره نيز هزينههاي مالي كسر و پس از اضافه شدن درآمدهاي غيرعملياتي به آن زيانخالصدورهمعادل44 ميلياردو367 ميليونريالمحاسبهشدوبراين اساسمبلغ291 ريالزيانبهازايهرسهمكنارگذاشتهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.