شفافسازي دوگانه »خاور«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايرانخودرو ديزل پيشبينيها و صورتهاي مالي سهماهه نخست سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را با سرمايه چهار هزار و 989 ميليارد و 59 ميليونريالبهصورتحسابرسينشدهمنتشركرد.شركتايرانخودرو ديزل پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را معادل 607 ريال زيان اعالم كرد، در حالي كه در س//ال مالي 95 اين رقم معادل 966 ريال زيان پيشبيني شده بود.زيان خالص كسب شده اين شركت در دوره سهماهه يادشده نيز مبلغ يكهزار و 853 ميليارد و 405 ميليون ريال اعالم شد. »خاور« در پايان دوره سه ماهه منتهي به 31 خرداد 69، مبلغ 18 هزار و 625 ميليارد و 600 ميليون ريال زيان انباشته در حسابهاي خود منظور كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.