پوشش41 درصديپيشبيني»كسرا«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

س//راميكهاي صنعتي اردكان پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31 خردادماه 96 را حسابرسينشده و با سرمايه 509 ميليارد ريال منتشر كرد. شركت سراميكهاي صنعتي اردكان پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 را مبلغ 363 ريال اعالم كرده است.اين شركت طي سهماهه نخست امسال با اختصاص 52 ريال سود به ازاي هر سهم به 14 درصد از پيشبينيهايش رسيد.براساس اين گزارش، »كسرا« در دوره سهماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 43 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.