پشتپایخصولتیهابهبخشخصوصی

Jahan e-Sanat - - NEWS - گزارش 2

گ/روه بازرگاني- از گوش//ه و كنار خبر ميرس//د كه آينده تج//اري اميدواركنندهاي پيش روي اي//ران و عمان قرار دارد. در حالي كه عمان كشور قانونمند و محتاطي است اما در جهت رفع تحريمه//اي ايران، كمكهاي بس//ياري ب//ه ايران انجام داد و به اين ش//كل توانست اعتماد دولت و فعاالن اقتصادي ايران را به خود جلب كند. اين درحالي است كه با وجود اينكه ايران صادرات نفتي به عمان ندارد و بيش//تر در حوزه صادرات غيرنفتي فعاليت ميكند، ش//اهد اين هستيم كه طي سه سال گذشته حجم همكاريهاي تجاري دو كشور افزايش يافته است بهطوري كه صادرات ايران به عمان از س//ال 1392 رو به افزايش است و اين حجم در س//ال 1395 ب//ه 580 ميليون دالر رس//يده كه كل تبادل اقتصادي، رشدي بالغ بر 290 درصد را نشان ميدهد. همچنين پروژه مشترك ايران، عمان و برزيل در حوزه سرمايهگذاري در منطقه آزاد صحار و چابهار در دس//تور كار قرار دارد كه بر اساس آن قرار است در منطقه آزاد صحار و بندر چابهار، هاب مواد غذايي ايجاد ش//ود كه به دنبال آن، مواد اوليه با س//رمايهگذاري بخش خصوصي اين سه كشور در اين بنادر فرآوري و به كشورهاي منطقه صادر ميشود.

همچنين طي سالهاي اخير جلسات زيادي با بانكهاي عماني و بانك مركزي ايران و بانك مركزي عمان تش//كيل شد و با پيگيريهاي انجامشده توسط اتاق مشترك و بانك مركزي ايران به نتايج خوبي دست پيدا كرديم تا جايي كه در حال حاضر روابط بانكي بين دو كشور برقرار است و اين جلسات در آينده نزديك هم ادامه خواهد داشت.

حجم تجارت خارجي ميان دو كش//ور در سه سال اخير رشد داشته است و عمانيها در حوزه پايانه صادراتي، مراكز خريد، هتل و حوزه معدن و صنعت و نفت سرمايهگذاري ميكنند كه نمونههاي آن اكنون در اس//تان كرمان و هرمزگان در حال اجراس//ت، اما همچنان اين حج//م از مبادالت قابل قبول نيس//ت چراكه پتانسيلهاي فراواني براي همكاري مشترك در اي//ران و عمان موجود اس//ت در حالي كه تاكن//ون عمال از ظرفيت عمان براي صادرات مجدد استفاده نشده كه اين موضوع در دستور كار اتاق مشترك دو كشور قرار دارد. آسيب به چهره بخش خصوصی در اي//ن ميان با وجود اينكه دولت و بخش خصوصي عمان به فعاالن بخش خصوصي ايران اعتماد زيادي دارند اما رييس اتاق مش//ترك ايران و عمان اعالم كرده كه فعاالن اقتصادي عمان تمايل به هم//كاري با بخشخصوصي ايران دارند، اين در حالي اس//ت كه بنگاههاي شبهدولتي از توان باالتري برخوردارند و بخش خصوصي اين توانايي را ندارد. از اين رو بخش خصولتي ب//ا عنوان بخش خصوصي وارد اين كشورها ميشود. در اين ميان چون مديريت اين بنگاهها بهزودي تغيير ميكند، آنها از ثبات مديريتي برخوردار نيستند. بنابراين توافقاتي انج//ام ميدهند و به خاط//ر تغيير مديريت، بسياري از اين توافقها انجام نميشود كه اين موضوع به چهره بخش خصوصي ايران آسيب ميزند. وي اظهار كرد كه در حال حاضر اتاق مشترك ايران و عمان بهخوبي كارها را پيگيري ميكند و اين اختيار را داشته است كه بتواند فصل مش//تركي را در اقتص//اد ايران و عمان آغاز كند بنابراين اميدواريم اين خطمش//ي، قويتر از اين باشد تا كارها با سرعت بيشتري انجام شود.

بالتكليفي بخش خصوصي ايران در حالي اس//ت كه در عمان چيزي به ن//ام بنگاههاي خصولتي وجود ندارد و تكليف و حدومرز دولت مشخص است. از اينرو بخشخصوصي ميداند كه چه بايد بكند.

بر همين اس//اس در راستاي بهبود شرايط تجارت و همكاريهاي اقتصادي مشترك ميان دو كشور و رفع موانعي كه در حال حاضر وجود دارد، نشستهاي مشتركي در اين حوزه ميان فعاالن اقتصادي دو كش//ور برگزار ميشود. از اين رو نشس//ت اتاق ايران و عمان با محوريت معرفي ظرفيتهاي سازمان توسعه صادرات و س//رمايهگذاري عمان براي سرمايهگذاران ايراني و با حضور مديركل ترويج سرمايهگذاري س//ازمان توس//عه صادرات و س//رمايهگذاري عمان برگزار شد و ظرفيتهاي همكاريهاي اقتصادي دو كشور مورد بررسي قرار گرفت. مذاکره برای گشايش دفتر بانکی در ابتداي اين نشست، رييس اتاق مشترك ايران و عمان با تاكيد بر اهميت كشور عمان براي ايران گفت: س//ازمان توسعه صادرات و سرمايهگذاري عمان دفتر خود را در بندرعباس افتتاح كرده اس//ت و دليل اي//ن انتخاب هم اين بوده كه هرم//زگان روابط تجاري زيادي با عمان دارد.

محسن ضرابي بر لزوم گشايش نمايندگي اي//ن س//ازمان در تهران تاكيد ك//رد و گفت: ميخواهيم دفتري هم در تهران افتتاح شود تا اعضا بتوانند بهراحتي با اين سازمان ارتباط برقرار كنند.

ضرابي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به گشايش شعبه بانك مسقط در ايران گفت: يكي از مشكالت فعاالن اقتصادي ايران نبود روابط و تسهيالت بانكي بود كه با گشايش دفتر نمايندگي بانك مس//قط در ايران اين مشكل تاحدي حلشده است.

رييس اتاق مشترك ايران و عمان همچنين از انجام مذاكرات براي گشايش دفتر نمايندگي بانك صحار در ايران خبر داد.

تماي/ل ب/ه خدماتدهي ب/ه فعاالن اقتصادي ايراني

در ادام//ه مديركل ترويج س//رمايهگذاري سازمان توسعه صادرات و سرمايهگذاري عمان )اثراء( به معرفي اين سازمان و تسهيالتي كه اثراء ميتواند براي سرمايهگذاران ايراني ايجاد كند، پرداخت.

عماد ال ُشكيلي در ابتداي سخنان خود راجع به گش//ايش دفتر نمايندگي سازمان اثراء در تهران گفت: ما هم تمايل داريم دفتر نمايندگي سازمان در تهران افتتاح شده و خدماتدهي به فعاالن اقتصادي ايراني تسهيل شود.

او، اث//راء را س//ازماني دولتي معرف كرد و گفت: اين سازمان به سرمايهگذاراني كه قصد شروع تجارت با عمان را دارند كمك ميكند تا بتوانند فعاليت خود را آغاز كنند.

به گفته ال ُشكيلي سرمايهگذاران، طرحهاي س//رمايهگذاري خود را به اين س//ازمان ارائه ميكنند و اين سازمان ضمن بررسي ريسك سرمايهگذاري، به آنها كمك ميكند تا بهراحتي شريك عماني خود را پيدا كنند.

مدي//ركل ترويج س//رمايهگذاري اث//راء از تالشهاي دولت عمان براي تس//هيل فرآيند س//رمايهگذاري و ثبت شركت در عمان خبر داد و گفت: اثراء نهتنها ميتواند در زمينه ثبت ش//ركتها به سرمايهگذاران كمك كند بلكه در مطالعات بازار و توس//عه صادرات عمان به كشورهاي ديگر هم ميتواند به سرمايهگذاران ايراني كمك كند.

ال ُشكيلي معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري عمان و همچنين شناسايي و معرفي بازارهاي جهاني را دو ماموريت اصلي اثراء برشمرد.

مدير كل ترويج سرمايهگذاري اثراء اقتصاد آزاد را اس//اس اقتصاد عمان دانس//ت و گفت: اساس اقتصاد عمان بر اقتصاد آزاد و برابر است و هر فردي ميتواند كسب و كار و تجارت خود را در عمان راهاندازي كند.

الُش//كيلي در مورد سياستهاي مالي در عمان هم گفت: به گ//زارش بانك جهاني در چهل سال گذشته عمان هيچ جرم مالي نداشته است و اين مورد ميتواند مشوق خوبي براي سرمايهگذاران باشد.

وي همچنين از چند تفاهمنامه تجارت آزاد ميان عمان و كشورهاي ديگر خبر داد و گفت: عمان با كشور آمريكا از سال 2009 تفاهمنامه تج//ارت آزاد امضا كرده و هر دو س//ال هم به ليست محصوالت اين قرارداد افزوده ميشود تا در نهايت به همه محصوالت برسد.

الُشكيلي در مورد اين تفاهمنامه گفت: در اين تفاهمنامه آمده اس//ت ك//ه اگر آمريكا با كانادا و كشوري از آمريكاي جنوبي تفاهمنامه تجارت آزاد داشته باشد، عمان هم ميتواند با آن دو كشور قرارداد تجارت آزاد داشته باشد كه س//رمايهگذاران ايراني هم از طريق عمان ميتوانند با تعرفههايي پايين به اين كشورها دسترسي پيدا كنند.

مديركل ترويج سرمايهگذاري اثراء همچنين از انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد ميان سنگاپور و عمان خبر داد و قرارداد با كشورهاي اروپايي و هند را هم از برنامههاي آينده عمان عنوان كرد. سرمايهگذاریامن ال ُشكيلي با تاكيد بر اهميت اين قراردادهاي تج//ارت آزاد براي ايران گفت: كش//ور عمان تنه//ا چهار ميليون جمعي//ت دارد بااينحال هميشه ايرانيها را براي سرمايهگذاري تشويق كردهايم چراكه ايران ميتواند از طريق عمان به كشورهاي ديگر دست پيدا كند.

مديركل ترويج سرمايهگذاري اثراء همچنين سياس//ت صلح در عم//ان را عامل ديگر براي تشويق س//رمايهگذاران عنوان و تصريح كرد: عمان هميش//ه نقش صلحطلبي را در منطقه داشته و از جرائم مالي و سياسي به دور بوده و اين موردي است كه سرمايهگذاري در عمان را به سرمايهگذاري امن تبديل كرده است.

الُش//كيلي در ادامه به معرفي مناطق مهم س//رمايهگذاري عمان پرداخت. وي در مورد منطق//ه دوق//وم گف//ت: اين منطق//ه از نظر لجس//تيك، حملونقل، ماهيگيري و ساخت هتل ظرفيتهاي زيادي براي سرمايهگذاري دارد.

به گفت//ه مديركل ترويج س//رمايهگذاري اث//راء منطقه صحار هم از نظ//ر انرژي، موارد اوليه استيل، مواد غذايي و پروسه مواد غذايي ظرفيتهاي زيادي دارد.

ال ُشكيلي منطقه مسقط را هم از نظر دانش و فناوري پيش//رو خواند و گفت: دولت عمان به يك دولت الكترونيك تبديلش//ده است و س//رمايهگذاريهاي زيادي در زمينه دانش و فناوري انجامشده است.

مديركل ترويج سرمايهگذاري اثراء در نهايت گفت: اي//ران ظرفيت زيادي در لجس//تيك، حملونقل، معدن و خدمات سالمت دارد كه ميتواند در اين زمينهها در عمان سرمايهگذاري كند.

عمان پل ارتباطي صادرات به آفريقا و منطقه

در اي//ن ميان نشس//ت بررس//ي موقعيت اس//تراتژيكي بن//در صحار عم//ان در جهت گسترش روابط تجاري با اين كشور با حضور »ميثم بن علي« مدير ارش//د بازرگاني بندر و منطقه آزاد صحار، رييس اتاق البرز و جمعي از تجار و فعاالن بخش خصوصي نيز در جهت گس//ترش روابط تجاري با اين كش//ور برگزار شد كه براس//اس آن رحيم بنامواليي رييس اتاق البرز از كشور عمان به عنوان پل ارتباطي صادرات محصوالت توليدي ايران به بازارهاي مصرف آفريقا و منطقه نام برد.

بناموالي//ي افزود: اكنون در مبادالت پولي با عمان ابهام وج//ود دارد. ما منتظريم بانك مركزي برايمان مشخص كند در امور بانكي با عمان، مبادالتمان با ريال يا يورو انجام شود يا اينكه ارز ديگري مورد نظر بانك مركزي است. وي گفت: عمان ميتواند منطقه مناسبي براي جابهجايي ارز تج//ار و فعاالن اقتصادي ايران باشد، البته هزينه اين جابهجايي بايد در قيمت تمامشده و درآمدها لحاظ شود.

رييس پارلمان بخش خصوصي البرز با اشاره به توانمندي استان در توليد انوع منسوجات، مواد دارويي، خش//كبار، ميوه و سبزي و انواع م//واد غذايي به ويژه فرآوردههاي گوش//تي و تخممرغ گفت: هماكنون بستر براي صادرات اين محصوالت به آفريقا و كشورهاي منطقه از طريق كشور عمان فراهم است.

در ادامه اين نشست، ميثم بن علي، مدير ارش//د بازرگاني بن//در و منطق//ه آزاد صحار ني//ز به ارائه گزارش//ي از ويژگي و مزيتهاي اي//ن منطق//ه و بس//تهاي از مش//وقها براي سرمايهگذاران پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.