شرکتبهرهبردارینفتوگازشرق

Jahan e-Sanat - - NEWS - شرایطمتقاضی: 1-دارابودنشخصیتحقوقی 2-داشتنتواناییمالی،تجربهوسوابقکافیومرتبط

با اينكه برخي برندهاي سوسيس و كالباس از مواد اوليه نامناس//ب در توليد كاالهاي خود استفاده ميكنند و در برخ//ي از اين محصوالت ميزان اس//تفاده از خمير مرغ روي كاال درج نشده است، مدير عامل اتحاديه شركت تعاوني فرآوردههاي گوشتي در واكنش به اين موضوع تاكيد كرد: بر روي تمام محصوالت كارخانهها ميزان استفاده از خمير مرغ درج ميشود و اين موضوع صحت ندارد. همچنين در حال حاضر زمان فراواني مش//تري نيست كه ما بتواني//م اجناس را هرط//ور كه مايل هس//تيم عرضه كنيم و يا بخواهيم از كار بدزديم. ما براي همين تعداد بسيار اندك كه هنوز موجودي و توان خريد دارند بايد به بهترين نحو و شفافترين حالت محصوالت را عرضه كنيم تا آنها را از دست ندهيم.

محمد موسوي همچنين در واكنش به استفاده از گوشت حيوانات ممنوعه مانند گربه و س//گ در سوس//يس و كالباس عنوان ك//رد: اين موضوع به هي//چ عنوان صحت ندارد و برخي كه قص//د ضربه زدن به م//ا و كارخانهها را دارند اي//ن اكاذيب را در مكانها و فضاي مج//ازي پخش ميكنند تا ما را از دور خ//ارج كنند و بتوانند راه را براي واردات باز كنند در حاليكه هيچ گزارشي در اين زمينه نداشتهايم. وي در ادامه اظهار كرد: ما در كشور براي توليد سوس//يس و كالباس از گوشت مرغ، گوسفند و گاو استفاده ميكنيم كه بخش عمده اين گوشت از دامهاي داخلي و مقدار كمي هم از كشور برزيل وارد ميشود.

وي در واكنش به استفاده از گوشت دامهاي بيمار تاكيد كرد: اين موضوع صحت ندارد. تمام گوشتهاي توليد ش//ده پس از كش//تار تح//ت نظارت اداره كل نظارت برمواد غذايي وزارت بهداش//ت قرار دارد و پس از آزمايش توس//ط س//ازمان اس//تاندارد تايي//د ميش//وند، لذا نميتوانند از گوش//ت دام بيم//ار اس//تفاده كنند. همچنين سازمان دامپزشكي نيز پيش از كشتار بر س//المت دام كامال نظ//ارت دارد و هيچ مش//كلي ما با توليدات گوشتي بهداشتي نداريم تنها مشكل ما عدم همكاري س//ازمانهاي ذيربط براي تامين مق//داري ارز اس//ت تا بتوانيم مقداري گوشت وارد كنيم كه آن هم ب//ه دليل گراني بيش از حد گوش//ت داخلي است.

وي ادامه داد: گوش//ت از 25 هزار تومان به 45 هزار تومان افزايش يافته و اي//ن گراني باعث كمب//ود تقاضا و ورشكستگي كارخانجات شده است.

موسوي افزود: فرآوردههاي گوشتي توليد ميش//ود اما تقاضا بسيار پايين اس//ت و درحال حاض//ر كارخانجاتي كه هنوز روي پا هس//تند از س//رمايه پيش//ين خود امرار معاش ميكنند و فروش زيادي ندارند.

وي در رابطه با اس//تفاده از خمير مرغ در ژامبون خاطرنش//ان كرد: ما به كارخانجات ب//زرگ طرحي داديم ت//ا زماني كه مرغ به همراه اس//كلت ميآيد پس از شس//ت و ش//و و تحت نظارت نهادهاي ذيربط اين گوشت را از اس//كلت جدا كنن//د. ما به پنج كارخانه مجوز داديم كه مرغ را مانند گوشت بستهبندي شده پس از خريد و جدا كردن گوش//ت از اسكلت آن را بس//تهبندي و با ليبل و تاريخ مصرف

چوب بيتوجهي دستگاههاي دولتي را ميخوريم

موس//وي اف//زود: ع//دم توجه به تشكلها و اتحاديهها باعث مشكالت ش//ده اس//ت و خش//ك و تر را با هم ميس//وزاند. مردم خودش//ان جنس خوب و بد را از هم تشخيص ميدهند و برند معتبر را خريداري ميكنند، پس نميتوان سر مردم كاله گذاشت. هر محصولي كه توليد شود استاندارد است و بايد تحت نظارت سازمان استاندارد در نظر دارد قطعات یدکی طریقتامینکنندگانکاالیساختداخلخریدارینماید. 3-تواناییتهیهضمانتنامهشرکتدرفرآیندارجاعکاربهمبلغ000/001/743 ریالودرصورتبرندهشدنارائهتضمینانجامتعهداتبهمیزان01 درصدمبلغپیشنهادی. مناقصهگزارمیتواندضمانتنامهشرکتدرفرآیندارجاعکارمناقصهگرانرادرصورتنیاز،بیشازسهماهتمدیدنماید. درضمن02 درصدبارمالیمعاملهبهبرندهمناقصهبهعنوانپیشپرداختدرقبالاخذضمانتنامهمعتبربانکیپرداختخواهدگردید.اعالممیگرددخریداقالمتحتتقاضا تنهاازشرکتهاییانجاممیشودکهدرلیستتامینکنندگانشرکتملینفتایرانحضوردارند. متقاضیانواجدشرایطشرکتدرمناقصهمیتوانندحداکثرتا51 روزپسازدرجنوبتاولآگهیجهتدریافتاسنادارزیابیکیفیبهدفترادارهخریدهایداخلیشرکت بهرهبردارینفتوگازشرقواقعدرمشهدبلوارارشاد،خیابانپیام،پالک81،طبقهدوممراجعهنمایندیاباتلفاکس79341673-150 تماسبگیرندوبایستیحداکثرتا02 روزپسازپایانمهلتدریافتمدارک،مدارکتکمیلشدهرابهآدرسذکرشدهتحویلدهند.جهتکسباطالعاتبیشترمیتوانیدباتلفاکس79341673-150 تماس حاصل نمایید. ضمنا آگهی فوق در سایتWWW.SHANA.IR و WWW.ICOFC.IR و WWW.EOGPC.IR درج میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.