شائبه استفاده از گوشت گربه و سگ در سوسيس و كالباس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

به بازار عرضه كنند. مانند بسياري از كشورهاي ديگر كه بستهبندي شده و ب//ا كارتن ب//ه فروش ميرس//د. اما متاسفانه همكاري بين وزارت جهاد، وزارت بهداش//ت و سازمان استاندارد كم است. باشد. محصوالت همه داراي كد توليد هس//تند كه از س//وي وزارت صنايع صادر ميشود.

وي در ادامه بيان كرد: از نظر وزير جهاد كش//اورزي اعتب//ار محصوالت و وزارتخان//ه در بي//ن م//ردم همان ليبلي است كه روي محصوالت درج ميش//ود و در ص//ورت ديدن تخلف مردم ميتوانند ب//ه وزارتخانه اطالع دهن//د. در اتحادي//ه هم آزمايش//گاه داريم و محصوالت توليدي را بررسي و نمونهب//رداري ميكني//م. بنابراين توليدكنندهاي ك//ه همه وقت و پول خود را براي اين كار گذاش//ته زير بار توليد محصول بيكيفيت و استفاده از گوشت فاسد نميرود.

مدير عامل اتحاديه شركت تعاوني فرآوردههاي گوش//تي گف//ت: در حال حاضر چوب عدم توجه دس//تگاههاي دولت//ي و وزارت جه//اد كش//اورزي را ميخوريم. عدم همكاري وزارت صنايع، س//ازمان اس//تاندارد و اداره نظارت بر محصوالت باعث مشكالت متعدد براي ما و كارخانجات شده است. محصوالت گوشتي از ماليات بر ارزشافزوده معاف است اما اين ارزشافزوده را از كارخانجات به نحو ديگري مانند تلف//ن، برق، گاز و آب درياف//ت ميكنند. حتي از توليد هر محصول چه//ار درصد ارزشافزوده ميگيرند در حالي كه اين محصوالت معاف هس//تند و وزارت دارايي هم زير بار نميرود.

موس//وي با گالي//ه از بيتوجهي به تشكالت تصريح كرد: در دورههاي قبل تشكلهاوجودداشتندودراينتشكلها بحث و تبادل نظر ميشد، وزير در اين محافل سخنراني ميكرد و مشكالت را با هم بررسي ميكردند اما از دولت دهم به بعد وزارت جهاد تش//كلها را از بين برد تا بتواند هركار كه دوست دارد بدون مزاحمت نهادها انجام دهد.

وي افزود: دولت بايد با تش//كلها همكاري كند. تمام مش//كالت ما در كشور به خاطر عدم مديريت صحيح است. در دولت اصالحات و قبل از آن با تمام ارگانها و تش//كالت همكاري ميش//د. مردم و تش//كلها بودند كه جن//گ را اداره و هميش//ه ب//ه دولت كمك كردند. اگر تخلفي از كارخانهها سر بزند هم از طريق اتحاديه و هم از طريق اداره اس//تاندارد و دامپزشكي پيگي//ري و از طريق دادگاه بررس//ي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.