چرا واردات كاالي قاچاق متوقف نميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اصوال تجربهها در همه دنيا حتي در آمريكا ثابت كرده كه مبارزه سلبي و قهري با پديده واردات قاچاق چه كاالهاي از نظر شرع و قانون فاقد اشكال و چ//ه حتي مواد مخدر تنها راه مبارزه با اين فعاليت اقتصادي غيرقانوني نيس//ت و تا زماني كه براي هر كاالي وارداتي در كشور بازار مصرف وجود داش//ته باش//د، واردات قاچ//اق آن كاال هم با وجود هم//ه خطرات و بعضا هزينههاي جاني و مالي سنگيني كه براي قاچاقچيان دربر دارد، ادامه پيدا كرده است چه همانطور كه نويسنده در مقاالت خود تاكيد ورزيده، واردات كاالي قاچاق )غير از مواد مخدر و كاالهاي نامشروع( پاسخي غيرقانوني به تقاضايي منطقي و قانوني است كه در داخل كشور وجود دارد. آمريكاييها هم با آن همه سيستم و تكنولوژي پيشرفتهاي كه در اختيار دارند، تاكنون نتوانستهاند با بهكارگيري روشهاي سلبي و قهري راه واردات كاال و مواد مخدر قاچاق از مرزهاي مكزيك به داخل آمريكا را به كلي سد كنند. اقدام واقعبينانه اخير مجلس شوراي اسالمي در تصويب طرحي درخصوص قانوني كردن مصرف ترياك براي معتادان به اين ماده مخدر تحت نظارت دولت هم شاهدي بر اين اين مدعاست. ما سالهاست سختترين مجازاتها را در مورد قاچاقچيان مواد مخدر در كشورمان اعمال ميكنيم و تاكنون صدها قاچاقچي مواد مخدر را اعدام كردهايم اما آيا آن مجازاتهاي سخت و اين اعدامها كمترين تاثيري در متوقف ساختن روند واردات قاچاق مواد مخدر به كش//ور ما داشته است برمبناي همين طرز برخوردهاي سلبي و قهري و انتظام//ي هرازگاهي ماموران مبارزه با قاچاق كاال محمولههاي بزرگي از انواع كاالهاي قاچاق كش//ف و ضب//ط و صاحبان كاالهاي قاچاق را هم به مجازاتهاي س//نگين و زندان محكوم ميكنند ولي آيا با اين همه بگير و ببندهاي پرهزينه جريان واردات كاالي قاچاق به كشور متوقف شده است؟ تازهترين آمارهاي تقريبي ارزش واردات كاالي قاچاق به كش//ور را حدود 15 ميليارد دالر برآورد ميكند. با ادامه چنين وضعيتي چرا براي يك بار هم كه شده يك راهحل اساسي براي اين معضل اقتصادي، اجتماعي پيدا نميكنيم؟ چرا نميخواهيم بپذيريم تا براي كااليي در داخل كشور تقاضاي موثر وجود نداشته باشد، افرادي بهعنوان قاچاقچي حاضر نميشوند با هدف كس//ب سود اما با پذيرش انواع مخاطرات اقدام به واردات كاالي قاچاق به داخل كش//ور كنند. امروز مشابه اين پديده را نه در كشورهاي پيشرفته و نه در كشورهاي در حال توسعه كم و بيش شبيه ايران به ندرت مشاهده ميكنيم. چرا نميرويم بررسي كنيم ببينيم دليل نبود پديده قاچاق در آن كشورها چيست تا ما هم الگوهاي آنها را در كشور خود به كار بنديم؟ يقينا شاكله اين الگوها چيزي جز لغو ممنوعيتهاي وارداتي يا تعديل و كاهش تعرفههاي واردات كاالهاي موردنياز مردم نميتواند باشد چه تنها در اين صورت است كه واردات كاالي قاچاق به كشور صرفه اقتصادي خود را براي قاچاقچيان از دست خواهد داد و با افزايش حجم واردات كاال از مبادي قانوني، درآمدهاي گمركي دولت هم تا حدود قابل مالحظهاي افزايش خواهد يافت. در اين باره گفتني بسيار است كه طرح همگي آنها در اين مقال نميگنجد و نويسنده در يادداشتهاي آتي مشروحا به آنها خواهد پرداخت اما بهعنوان حسن ختام بايد گفت اگر از راههاي كارشناسي و اقتصادي و با واقعبيني كاري كنيم كه جريان واردات كاالي قاچاق به كشور قطع و متوقف شود، صرفهجويي بزرگي هم در هزينه بگير و ببندها و توقف مفاس//د اقتصادي احتمالي كه بر آن متصور است، صورت خواهد گرفت.

Kiamehr_gh@yahoo.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.