مجبور شديم كره را گران كنيم

Jahan e-Sanat - - NEWS - ادامه نگاه نخست

تس/نيم- در حالي كه قيمت برخي برندهاي كره بهطور خودسرانه در بازار افرايش يافته، دبير انجمن صنايع لبني گفت: نرخهاي جديد كره در بازار داخلي با توجه به افزايش قيمت جهاني اين محصول با دو نرخ متفاوت و تعيين قيمت حداكثري از ابتداي مرداد ماه اعمال شد. رضا باكري درباره داليل افزايش قيمت كره اظهار كرد: با توجه به اينكه ايران نياز خود را از طريق واردات تامين ميكندواينكهدريكسالاخير،قيمتجهانيكرهحدود052 درصدافزايش داش//ته كه در 30 سال گذشته بيسابقه بوده است، قيمت اين محصول در بازار داخلي نيز افزايش يافت. وي براي توضيح بيشتر افزود: دولت براي نشان دادن حسننيت خود در اين ارتباط، تعرفههاي گمركي براي واردات را پايين آورد و از طرفي ارز تخصيصي به واردات اين محصول را از متقاضي به مبادله انتقال داد. در واقع تمام ش//رايط الزم را در اختيار واردكنندگان قرار داد كه تاحدودي افزايش قيمتهاي جهاني را پوشش دهد اما با توجه به اينكه اين تفاوت و اختالف قيمت زياد بود، راهكارهاي انجامشده مثمرثمر واقع نشد و مجبور به افزايش قيمت اين محصول شديم. دبير انجمن صنايع لبني گفت: توافق صورتگرفته براي قيمت كره پاستوريزه به اين صورت است كه هر كره 001گرمي 3200 تومان، 05گرمي 1650 تومان است و حداكثر قيمت اين محصول با توجه به نرخ متفاوت خريد )واردات( اين محصول، نرخهاي 3500 تومان براي كره 001گرمي و 1800 تومان براي كره 05گرمي بهعنوان سقف قيمت تعيين شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.