تمايلوزارتكشاورزيآمريكابرایتجارتباايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايرنا- آنطور كه تارنماي آمريكايي واشنگتن فري بيكن، اعالم كرده است، وزارت كشاورزي آمريكا با وجود مخالفت »دونالد ترامپ« رييسجمهور اين كشور به دنبال ترويج تجارت با ايران است. اين پايگاه اينترنتي در گزارشي با نوشتن اينكه »سازمانهاي دولتي آمريكا در دوران رياست ترامپ در كاخ سفيد، همچنان سياستهاي دولت »باراك اوباما« رييسجمهور سابق را ادامه ميدهند«، افزود: در گزارش اين ماه )ژوئيه( وزارت كشاورزي آمريكا، تالشهاي دولت اوباما براي گش//ايش روابط تجاري با ايران پس از توافق هستهاي كه تحريمهاي اصلي ايران را لغو كرد، س//توده شده كه البته اين گزارش مغاير با سياست كنوني كاخ سفيد درباره ايران است كه بر شدت سختگيري آن درباره روابط با ايران در دولت ترامپ افزوده ش//ده اس//ت. در گزارش وزارت كشاورزي آمريكا همچنين آمده است: يكي از تاثيرات احتمالي برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( بر توليدكنندگان آمريكايي در زمينه پسته است. با كاهش محدوديتهاي وارداتي از ايران، توليدكنندگان آمريكايي احتماال با رقابت جديدي از سوي بزرگترين توليدكننده و دومين صادركننده پسته در جهان مواجه خواهند شد. چند دهه تحريم و محدوديتهاي تجاري، ايران را از بازارهاي بزرگ آمريكايي و اروپايي خارج كرده است اما گزارشهاي جديد نشان ميدهد كه واردات پسته از ايران ميتواند افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.