واردات گوشت براي جلوگيري از گراني

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- به دنبال گراني مجدد گوشت در بازار، رييس اتحاديه گوشت گوس//فندي با بيان اينكه گوشت گوس//فندي دوباره گران شده از مذاكره با كشورهاي استراليا، روماني و نيوزلند براي واردات گوشت به كشور خبر داد. علياصغر ملكي درباره آخرين وضعيت بازار گوشت گوسفندي اظهار داشت: قيمت اين كاال حدود 500 تا 1000 تومان افزايش يافته و در حال حاضر هر كيلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازهدار بين 37 تا 38 هزار تومان است.

وي با اشاره به اينكه مغازهداران نيز با 10 الي 12 درصد سود اين كاال را عرضهميكنند،افزود:قيمتهركيلوگرمشقهبدوندنبهعرضهبهمصرفكننده بين 41 تا 42 هزار تومان اس//ت. رييس اتحاديه گوش//ت گوسفندي درباره داليل گراني گوشت گوسفندي در بازار اضافه كرد: كمبود دام يكي از داليل اين امر است و با توجه به ايام و اعياد پيشرو، توليدكنندگان چندان تمايلي به عرضه دامهاي خود ندارند و كمتر دامهايشان را عرضه ميكنند. البته اين قيمتها در حالي بيان ميشود كه هر كيلو گوشت در برخي از فروشگاههاي زنجيرهاي 53 هزار تومان و در برخي قصابيهاي سطح شهر تهران، كيلويي 50 هزار تومان به فروش ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.