آب آشامیدنی برای005 هزار روستایی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه انرژی- با توجه به نقش اساس//ي آب براي حيات و زندگي بر روي كره زمين، وزارت نيرو در دولت يازدهم نگاه ويژهاي به بخش آب داشته و طي فعاليت خود تصميمات كليدي، راهبردي و مهمي را اتخاذ كرده كه توس//ط دستگاههاي مختلف در حال اجراست.

طبق آمار رس//مي مجموع//ه وزارت نيرو، از ابتداي س//ال 95 تا پايان خرداد 96 تعداد قريب به سه هزار و 400 روستا با جمعيت بيش از دو ميليون نفر، تحت پوشش پروژههاي مجتمعهاي آبرساني روستايي و تاسيسات تكروستايي قرار گرفتهاند.

با اين كار، تعداد كل مش//تركين آب بخش روس//تايي كش//ور به حدود 5/5 ميليون فقره و حداكثر ظرفيت منابع آبي اين بخش به حدود 2/5 ميليارد مترمكعب در سال رسيد و موجب رسيدنضريببهرهمنديجمعيتروستاييتحت پوشش تاسيسات آب به 81 درصد شد.

اي//ن وزارتخانه همچنين با ايج//اد انضباط اقتصادي، اجتماعي، فني و زيستمحيطي بيشتر در طرحهاي سدس//ازي در كن//ار صرفهجويي همگاني و اصالح الگوي مصرف امكان مديريت منابع آب را فراهم كرد.

ازهمينروروزگذشتهمعاوناولرييسجمهور در سفر يكروزه خود به كرمانشاه ضمن قدرداني از تالشهاي وزارت نيرو در صنعت آب كشور در س//ه سال گذشته گفت: امروز يكي از مهمترين چالشهاي بزرگ كشور، مساله آب است. ما بايد بپذيريم كه كشور در منطقه گرم و خشكي قرار گرفته و از متوسط بارندگي كمي نسبت به ساير كشورها در طول سال برخوردار است بنابراين بايد مصرف آب را مديريت كرد.

وي افزود: امروز وجود مش//كالتي در درياچه اروميه و بسياري از تاالبها و دشتهاي كشور ميتواند ناشي از اين امر و زنگ خطري براي كشور در زمينه مديريت مناسب آب در كشور باشد.

به گفته وي، بحران آب مشكالتي را براي مردم برخي استانها به وجود آورده است، لذا حتي اگر بخواهيم آب را از يك استان به استان ديگر انتقال دهيم، مردم حساسيت زيادي به خرج ميدهند و اين موضوع نيز چالش بزرگي براي كشور به وجود آورده است چراكه مردم دائما نگران مواجه شدن با بحران كمآبي هستند.

به گفته جهانگيري، خشك شدن دشتهاي حاصلخي//ز ما را واميدارد كه در مديريت منابع آب//ي و مديري//ت مصرف آب كارهاي اساس//ي انجام دهيم.

وي ادام//ه داد ك//ه دولت يازدهم براس//اس آيندهنگريوتشخيصاولويتهااقدامبهسدسازي كرده و اين س//دها هماكنون بخ//ش زيادي از مشكالت كمآبي كشور را رفع كرده است.

38 ميليارد مترمكعب آب ذخيره شده در سدهاي كشور

اين مقام مس//وول در مراس//م افتتاح س//د جاميشان سنقر و كليايي و آبگيري سد »زمكان« در شهرستان داالهو استان كرمانشاه تصريح كرد: در حال حاضر با اجرا و افتتاح س//دهاي متعدد در كش//ور امكان تنظيم 38 ميليارد مترمكعب آب به طور س//االنه فراهم آمده و اگر اين سدها نبودند؛ شاهد بسياري از اين شهرهاي پررونق در كشور نبوديم.

جهانگيريگفت:درايندولتكاربسيارخوبي كهانجامشدگرفتنتاييدمقاممعظمرهبريبراي تخصي//ص اعتباري به ميزان 10 ميليارد دالر از محل صندوق توسعه ملي براي كنترل آبهاي خروجي در كش//ور بود كه باعث تنظيم حجم عظيمي از آبهاي بالاس//تفاده كشور شد تا در راستاي آباداني كشور مورد استفاده قرار گيرد.

وي در ادامه افزود: اين حجم از منابع براي اين حوزه بيسابقه است و هشت ميليارد دالر باعث شده است كه هيچ پيمانكاري نتواند ادعا كند براي پروژههاي آبي بودجه ندارند.

معاون اول رياس//تجمهوري ادامه داد: امروز بايد مديريت مصرف را س//رلوحه اقدامات خود در بخشهاي مختلف كشاورزي، شرب و صنعت قرار دهيم تا از اين نعمت خدادادي نهايت استفاده صورت پذيرد.

اسحاق جهانگيري همچنين خاطرنشان كرد: با توجه ويژهاي كه مجلس شوراي اسالمي داشت سال گذشته 500 و امسال 600 ميليون دالر به توس//عه آب روستايي اختصاص يافت كه امري بيسابقه بوده است و به موجب آن در سالي كه گذشتبهحدود0892 روستاآبرسانيشدكهبه تنهايي برابر با كل 10 سال پيش از آن بود.

معاون اول رييسجمه//ور تصريح كرد: اين طرحها در حالي انجام شده كه دولت يازدهم با كمبود منابع مواجه بوده اما دولت عزم خود را براي حل مشكالت آب روستاييان جزم كرده است.

جهانگيري تاكيد كرد كه امسال نيز با همين سرعت طرحهاي آبرساني روستايي انجام خواهد ش//د و هدف دولت كاه//ش دغدغههاي مردم روس//تاها در زمينه آب آش//اميدني س//الم، راه روستايي، برق و ساير امكانات است.

وي از اختصاص 1/5 ميليارد دالر معادل پنج هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي به منظور اشتغالزايي در روستاها خبر داد و افزود: اين ميزان اعتبار در قالب تسهيالت ارزانقيمت از طريق استانداريها توزيع خواهد شد و دولت از كساني كه تمايل به سرمايهگذاري در روستاها دارند و همچنين طرحهاي خود روس//تاييان در زمينه اشتغالزايي حمايت خواهد كرد. افتتاح008 طرحآبرسانيروستايي در همين حال روز گذش//ته در سفر اسحاق جهانگيري، مع//اون اول رييسجمهور و حميد چيتچيان، وزير نيرو به اس//تان كرمانش//اه به صورت ويدئو كنفرانس و بهطور همزمان طرحهاي آبرسانيبه008 روستايكشورنيزبهبهرهبرداري رسيد.

اين008 روستاكهجمعيتيبالغبر005 هزار نفر دارند تا امروز به وسيله تانكر و به صورت سيار آبرساني ميشدند اما از اين به بعد با حذف آبرساني تانكري، ميتوانند از آبشرب لولهكشي شده به صورت پايدار و باكيفيت برخوردار باشند.

اين 800 روس//تا در چهار استان كرمانشاه، لرستان، فارس و مازندران قرار دارد و طرحهايي است كه با بودجه سال 95 تكميل شده است.

بابهرهبرداريهمزمانآبرسانيبه008 روستا در چهار اس//تان كشور، نيم ميليون روستايي از امروز آبشرب لولهكشي دارند.

از تعداد حدود سه هزار و 400 روستايي كه از ابتداي س//ال 95 تا پايان خرداد 96 آبرساني ش//دهاند، آبرس//اني به 500 روس//تا در بهار 96 تكميل شد و كار آبرساني به 800 روستاي ديگر ادامه يافت تا اينكه امروز تكميل اين طرحها به طور رسمي اعالم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.