افزايش قيمت نفت براي دومين روز متوالي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پس از آنكه عربستان قول داد ماه آينده نفت كمتري صادر كند و اوپك نيز از برخي اعضاي خود خواست براي كنترل مازاد عرضه و جلوگيري از افت قيمت، بيش از پيش به توافق كاهش توليد پايبند باشند، افزايش قيمتهاي نفت روز سهشنبه نيز ادامه يافت.

به گزارش رويترز اظهارات رييس شركت نفتي هاليبرتون آمريكا كه گفت، افزايش تعداد دكلهاي حفاري كش//ورش متوقف ش//ده است نيز به افزايش قيمتهاي نفت كمك كرد.

قيمت هر بشكه نفت برنت براي تحويل در ماه سپتامبر روز سهشنبه با 30 سنت، معادل 0/6 درصد افزايش به 48 دالر و 90 سنت رسيد. ديروز نيز نفت برنت 1/1 درصد رشد داشت. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت هم با 31 سنت، معادل 0/7 درصد افزايش به 46 دالر و 65 سنت رسيد.

در نشست وزراي كشورهاي توليدكننده نفت در سنپترزبورگ روسيه، خالد الفالح، وزير انرژي عربس//تان گف//ت، اوپك و توليدكنندگان غيرعضو اوپك متعهد شدهاند توافق فعلي خود مبني بر كاهش روزانه 1/8 ميليون بش//كه از توليد نفتش//ان را در صورت لزوم حتي بعد از مارس 2018 نيز تمديد كنند.

الفالح افزود كشورش در ماه آگوست، صادرات نفت خود را به 6/6 ميليون بشكه در روز محدود خواهد كرد كه تقريبا يك ميليون بشكه در روز كمتر از يكسال پيش است.

اوپك همچنين توافق كرده به محض اينكه سطح توليد نفت نيجريه از 1/7 ميليونبشكهاخيربهسطح8/1 ميليونبشكهبرسدودرآنسطحتثبيتشود، اين كشور با محدود كردن يا حتي كاهش توليد خود به توافق بپيوندد. نيجريه قبال از توافق كاهش توليد معاف بود.

الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه گفته، اگر تبعيت كشورها از توافق كاهش توليد صددرصدي باشد، 200 هزار بشكه ديگر ميتواند از بازار حذف شود. به گفت//ه اين گروه از توليدكنندگان، تبعيت از تواف//ق در ماه ژوئن 98 درصدي بوده است.

وزير انرژي روسيه گفت: روسيه تاكنون در ماه ژوئيه روزانه 303 تا 305 هزار بشكه از توليد نفتخام خود كاسته است.

وي افزود: روسيه با رصد صادرات محمولههاي نفتخام اين كشور موافقت ميكند اما آمار صادرات فرآوردههاي نفتي اين كشور هم بايد رصد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.