احتمال مشاركت اندونزي در توسعه 2 ميدان نفتي ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يك مقام مس//وول از مذاكره مپنا و پرتاميناي اندونزي براي توسعه ميادين نفتي منصوري و آب تيمور خبر داد.

عباس عليآبادي با اشاره به امضاي تفاهمنامه اجراي طرح توسعه و افزايش ضريب بازيافت ميادين نفتي منصوري و آب تيمور با شركت ملي نفت ايران گفت: همزمان با آغاز مطالعات تهيه طرح جامع توسعه اين دو ميدان در گروه مپنا مذاكراتي هم با شركت پرتاميناي اندونزي براي مشاركت احتمالي در اين پروژهها آغاز شده است.

مديرعامل گروه مپنا با تاكيد بر اينكه مپنا آمادگي دارد با مشاركت پرتامينا نسبت به اجراي اقتصاديترين سناريوي افزايش توليد و ضريب بازيافت اين دو ميدان مهم نفتي ايران طرح جامع توسعه تعريف و اجرايي كند، تصريح كرد: با تكميل مطالعات و انجام گفتوگوهاي بيشتر با شركت پرتامينا به زودي برنامه توسعه اين دو ميدان نفتي به شركت ملي نفت ايران اعالم خواهد شد.عباس عليآبادي اخيرا در گفتوگو با انرژينيوز ضمن بيان اينكه گفتوگوهايي با توتال فرانسه براي همكاري در بخشهايي از توسعهفاز11 پارسجنوبيآغازشدهاست،تاكيدكردهاست:پيشترتوتال فرانسه از نظر فني و عملياتي صالحيت گروه مپنا را مورد تاييد قرار داده بنابراين در صورت توافق امكان مشاركت در توسعه فاز 11 پارسجنوبي از جمله حفاري چاههاي دريايي وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.