شكلگيری كمپين مبارزه با كيسههای پالستيكی

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلخند حوادث

رييسكميسيونبرنامهوبودجهشورايشهرتهرانگزارش21 ماههپروژههاي تملكداراييسرمايهايسال59 شهرداريتهرانراارائهكرد.

عليرضادبيردرادامهجلسهشورايشهرتهرانبهگزارش21 ماههپروژههاي تملك دارايي س//رمايهاي س//ال59 شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: بدهي شهرداريتهرانبهاشخاصحقيقيوحقوقيوموسساتماليوبانكهابراياولين بارتاپايان13 خردادسال59 محاسبهشدكهبرايناساسديونبهپيمانكاران )اشخاصحقيقيوحقوقي(2815 ميلياردتومانوديونحاصلازتملك3171 ميلياردتومانبودهاست.همچنين184 ميليونتومانسپردهحسنانجامكارو 1138 ميليارد تومان سپرده تامين اجتماعي بوده و ميزان بدهي به موسسات و بانكها18911 ميلياردتومانبودهاستكهاينمبلغدرمجموع02 هزارو594 ميليارد تومان ميشود. وي با اشاره به اينكه آتشنشانان همواره قشر زحمتكش جامعه بودهاند و بايد بيش از اينها به آنان توجه شود، افزود: در شوراي شهر چهارم، بررسي و تصويب دستورالعمل پرداخت حقوق و مزايا به جانباختگان و معلوالن كاركنانسازمانآتشنشانيدرسال5931 وهمچنينتوجهويژهدربودجهسال 1396 بهمنظورترميمحقوقكاركنانشاغلدرسازمانآتشنشانيمدنظرقرار گرفت.همچنيناختصاصمبلغپنجميلياردتومانبهمنظوركمكبهخانوادههاي شهداي آتشنشاني در حادثه پالسكو از اقداماتي بود كه در اصالحيه بودجه سال 95 مصوبشد.تصويباليحهايبهمنظوركسبدرآمدهايپايدارتوسطسازمان آتشنشاني نيز از ديگر اقدامات شوراي شهر چهارم بود كه ميتوان به آن اشاره كرد.بهروزشدنگزارشهايمربوطبهتفريغسالهاي2931،3931 ،1394و بررسي و تصويب گزارشهاي تلفيق سالهاي 1389 و 1390 در دوره چهارم، نهاييكردنگزارشمربوطبهتلفيقسال1931 جهتارائهدرصحنعلنيشوراي اسالميشهرتهرانوارائهگزارشتلفيقسال2931 تاپايانارديبهشتماه6931 از اقدامات انجام شده در شوراي چهارم بوده است.

رييس كميس//يون برنامه و بودجه ش//وراي شهر تهران در پايان با اشاره به گزارشهايحسابرسيهاتصريحكرد:قرائتكليهگزارشهايحسابرسيمناطق و واحدهاي شهرداري تهران در سال2931، قرائت كليه گزارشهاي حسابرسي سازمانهايوابستهبهشهرداريتهراندرسال2931 وهمچنينارائهپيشنهاد انتخابحسابرسواحدتوسطشوراياسالميشهرتهرانوشهرداريتهرانتوسط كميسيون كه اين موضوع پس از بررسي توسط سازمان بازرسي كل كشور نيز مورد تاييد قرار گرفت. براي اولين بار و در حال حاضر حسابرسان منتخب شوراي اسالميشهرتهراندرحالحسابرسيهمزمانسالهاي4931 1395و كليه مناطق22گانه و سازمانها و شركتها هستند.

گ/روه جامعه- صلح س//بز، گروهي از فعاالن مس//تقل محيطزيست هستند كه به تازگي در شبكههاي اجتماعي آغاز به كار كرده و به مرور جاي خود را بين كاربران اين شبكهها باز ميكنند.فعاليتهاياينگروههمزمانبابرگزارياولينهمايش بينالمللي گرد و غبار در تهران )تيرماه6931( شروع شد. گروه صلح سبز به پوشش اخبار اين همايش و گفتوگو با نمايندگان سازمان ملل و ساير مدعوين پرداختند و ماحصل گفتوگوها را دركانالتلگرام،شبكهاجتماعيتوئيترواينستاگراممنتشركردند. فعاليت اوليه اين گروه حول موضوع گرد و غبار، علل و عوامل و راهكارهاي مقابله با آن شكل گرفت.

ظرف چند روز اول فعاليت گروه صلح سبز، كارزار )كمپين( اينترنتي هواتودارم با ابتكار اين گروه در ش//بكههاي اجتماعي راهاندازي شد. سپس با تالش صلح سبز، ويدئوهايي از چهرههاي مطرح حاضر در كنفرانس بينالمللي گرد و غبار تهران ضبط و منتشر شد كه حاوي پيام حمايت جامعه بينالملل و مسووالن مختلف داخلي از مردم كشور در مبارزه با پديده گرد و غبار بود. دراينپيامها،معصومهابتكاررييسسازمانمحيطزيست،شهربانو اماني نماينده شوراي شهر تهران، گري لوئيس نماينده سازمان ملل در ايران، يون جونگ سو رييس دفتر توسعه پايدار سازمان ملل و تني چند از مسووالن داخلي و خارجي با استفاده از عبارت »هواتودارم« در انتهاي پيام خود، از شعار اين كارزار اينترنتي و فعاليتهايگروهصلحسبزحمايتكردند.

گروهصلحسبزپسازپايانهمايشگردوغباربهفعاليتخود ادامه دادند و عالوه بر پيگيري موضوع گردوغبار به ساير مسايل زيستمحيطيكشورپرداختند.برگزاريكارزارهاياينترنتيبا هدفاطالعرساني،فرهنگسازيوآموزشعموميازاهدافاين گروه بوده است. موضوعات متنوعي از بحران جهاني و منطقهاي آب، گرم ش//دن كره زمين و تغيير اقليم تا انباش//ت ضايعات پالستيكي در محيطزيست مورد توجه صلح سبز قرار دارد.

تازهترين كارزار اينترنتي اين گروه در راستاي كاهش مصرف پالستيك و به خصوص كيسههاي پالستيكي يك بار مصرف اس//ت. كارزار صلح سبز با هش//تگ »يه كاري كن«، خطرات توليد و مصرف روزافزون محصوالت پالس//تيكي را به كاربران شبكههاياجتماعيگوشزدوآنهارابهجايگزينكردنپالستيك بامحصوالتدوستدارمحيطزيستتشويقميكنند.

در اين حركت با شعار »اين هفته پالستيك كمتري مصرف ميكنيم« در طول يك هفته، هر روز راهكار تازهاي براي كاهش استفادهازپالستيكبهمخاطبانپيشنهادشد.هريكازمطالب منتشرشده در كانالهاي مختلف صلح سبز در اين كارزار، بيش از 10 هزار بار ديده ش//ده و در گروهها و ش//بكههاي مختلف اجتماعيبهاشتراكگذاشتهشد.كارزار»يهكاريكن«ازشنبه 24 تيرماه و با اطالعرساني درباره ضررهاي كيسههاي يك بار مصرف پالستيكي براي طبيعت آغاز به كار كرد و با موضوعات مضراتبطريهايپالستيكي،فعاليتهايديگركشورهادرمهار نرخ مصرف پالستيك و پيشنهاد راهكارهايي از قبيل استفاده از كيسههايپارچهاي،بطريهايشيشهايوظروففلزيفعاليت يك هفتهاي خود را به پايان برد.

گروهصلحسبزدركنارفعاليتهايفوق،بهانتشاراخبارمهمو تدوينمقاالتومحتوايچندرسانهايدربارهمسايلمحيطزيست داخلي و جهاني، آموزش و فرهنگسازي در حوزههاي مختلف زيستمحيطيادامهميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.