اما و اگرهای فراوان

Jahan e-Sanat - - NEWS - محيط زیست

گروه جامعه- چند روزي است بحث توزيع مواد مخدر دولتي و در واقع توزيع ترياك، از سوي افراد مختلف مسوول در اين حوزه عنوان ميشود و خبر به صورت گسترده در رسانهها و شبكههاي اجتماعيبازتابداشتهاست.دراينميانمسووالن مختلف اظهار نظره//اي متفاوتي در اين زمينه داشتهاند.رييسكميتهمستقلمبارزهباموادمخدر از اين طرح دفاع و عنوان كرده بايد به دوره توزيع مواد مخدر دولتي قبل از انقالب بازگرديم و مفيد بودن اين طرح را بيان كرده است. وي همچنين عنوان كرده قرار است به چه افراد خاصي پس از بررسيهاي دولتي ترياك داده شود و گفته مثال اين توزيع دولتي شامل هرويين به صورت گسترده يا مواد مخدر صنعتي نميشود. همين جا يكي از تناقضهاي اين مساله روشن ميشود. اگر هدف از اين طرح كاهش تعداد معتادان و كوتاه شدن دست قاچاقچيان و ضرر كردن آنها باشد، نيمي از جمعيت معتادان كشور جواناني هستند كه مخدر صنعتي استفاده ميكنند و اين طرح هيچ نفعي به حال آنها نخواهد داشت. از سويي ديگر افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان كرده اين طرح باعث افزايش تعداد معتادان ميشود. اما دراينبينجانشينرييسپليسكشورگفتهبهتر استطرحكاهشمجازاتهايقاچاقچيانبارديگر مورد بازنگري قرار گيرد. وي همچنين طرح توزيع مواد مخدر دولتي را مناسب نميداند.

سردار اس//كندر مومني در حاشيه برگزاري كميسيون مبارزه با مواد مخدر درجمع خبرنگاران بااشارهبهرشد11درصديكشفياتموادمخدر گفت:درچهارماههاولامسال462 تنموادافيوني دركشوركشفشدكهمربوطبههمهدستگاههاي عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

اين مقام ارش//د انتظامي با بيان اينكه طرح كاهش مي//زان جريمه قاچاقچيان مواد مخدر و توزيع دولتي موادمخدر بين معتادان در مركز در حالبررسياست،گفت:هرچهتصويبشودملزم به اجراي آن هستيم اما بايد در تصويب اينگونه طرحها، با دقت همه جوانب آن سنجيده و نظرات كارشناسي اخذ شود تا دچار آزمون و خطا نشويم. درخصوص توزيع دولتي مواد مخدر توصيه ما اين اس//ت كه حتما بررسي دقيقتري صورت گيرد چراكه موضوع مواد مخدر تك مولفهاي نيست زيرا يك طرف قاچاقچيان بينالمللي هستند كه از اين راه سود هنگفتي به جيب ميزنند و طرف ديگر مصرفكنندگان هستند و در صورت قانوني شدن توزيع مواد مخدر، قبح و زشتي آن در بين مردم شكسته خواهد شد. وي تاكيد كرد: موضوع مواد مخدرموضوعپيچيدهاياستوشگردقاچاقچيان بينالملليدرهرمرحلهمتنوعوپيچيدهترميشود و روشهاي جديدي را در پيش ميگيرند.

سردار مومني همچنين با بيان اينكه كليات طرح كاهش ميزان جريمه قاچاقچيان مواد مخدر تصويب ش//ده و جزييات آن در كميسيونها در حال بررسي است، گفت: نيروي انتظامي نيز در اينكميسيوننظراتخودراارائهخواهدكرد.آنچه اهميت دارد افزايش مجازات و بازدارندگي قوانين است، به عبارتي هزينه قاچاق مواد مخدر در كشور بايد افزايش پيدا كند تا افراد به سمت قاچاق نروند. ايناظهارنظرهادرحالياستكهكارشناسانحوزه اعتياد و پژوهشگران اين حوزه و آگاهان امر هر يك نظرات متفاوتي در اين خصوص دارند. مراكز ترك اعتياد از فضاهايي هستند كه احتماال از اين طرح بس//يار متضرر خواهند شد. شايد بتوان گفت تا حدود زيادي طبيعي است كه رواندرمانگران هم آن را طرحي باطل و قصه بدانند. يك روانپزشك و درمانگر اعتياد با طرح سواالت متعدد درخصوص چگونگي اجراي طرح »توزيع موادمخدر دولتي« و نگراني از نشت آن به بازار آزاد همچون ترامادول گفت: در صورت آزادسازي ترياك، مجازاتهاي قاچاق ترياك نيز نيازمن//د بازنگري خواهد بود. هر چند معتقدم طرح چنين موضوعي به نوعي آزمونسنجي اذهان عمومي است.

هومان نارنجيها در گفتوگو با ايسنا، با اشاره بهطرح»توزيعموادمخدردولتي«دركشورگفت: مواد مخدر دولتي آنقدر بند و تبصره دارد كه بايد بهطور دقيق مشخص شود كه جزييات اين طرح چيس//ت؟ منظور از توزيع مواد مخدر دولتي در اين طرح كدام دس//ته از مواد اس//ت؟ ترياك؟ يا شيشه و مواد صنعتي هم شامل اين دسته از مواد ميشود؟ نارنجيها در حالي اين پرسش را مطرح كرده كه گويا اظهارات برخي مسووالن را مطالعه نكرده است. زيرا عنوان شده فقط ترياك و نه مواد مخدرصنعتي.

وي ادامه داد: در خبرهايي كه درخصوص اين طرح منتشر شده به توزيع ترياك و مشتقات آن تحت عنوان مخدرهاي دولتي اشاره شده است. سوال من اين است كه آيا در اين طرح »سوخته« هم ميدهيد؟ هرويين چطور؟ زيرا هرويين هم از مش//تقات ترياك است. الزم به ذكر است تبصره توزيعهرويينواينكهبهچهكسانيتعلقميگيرد نيزتوسطرييسكميتهمستقلموادمخدرعنوان شده است.

نارنجيها ادامه داد: آيا در اين طرح قرار است آمپ//ول مرفين را هم در ص//ورت تقاضا به افراد ارائه كرد؟.

وي ادامه داد: اگر در كشور قصد تهيه شربت ترياك را دارند، بايد مش//خص كنند ترياك را از كجا تامين ميكنند. از افغانستان كه تمام ترياك آن سرب دارد؟ همينطور ادعاهايي مبني بر كشت خش//خاش را مطرح ميكنند كه سوال من اين است كه آيا مجوز بينالمللي كشت خشخاش را كسب كردهايد؟ چقدر زمين را براي كشت ترياك اختصاص خواهيد داد؟

نارنجيه//ا ادامه داد: از كجا معلوم در صورت كش//ت خشخاش در كشور پس از مدتي ترياك ايران به ساير كشورها قاچاق و صادر نشود؟

وي تاكي//د ك//رده: اگر دو ميلي//ون و 800 هزار نفر مصرفكننده مستمر در كشور داشته باش//يم، يك ميليون و 400 ه//زار نفر به آنها در جمعيت 60 ميليون نفري 16 تا 64 س//اله كشور مصرفكننده ترياك هستند؛ در چنين ش//رايطي آيا منطقي اس//ت ك//ه بهخاطر اين جمعي//ت ترياك را آزاد كنيم؟ اگر 10 ميليون نفر ترياكي در كشور داشتيم ميتوانستيم مدعي ارائه ترياك كوپني باشيم و اين قابل درك بود اما وقتي تعداد مصرفكنندگان ترياك به حد هشدار نرس//يده است، چرا بايد اين آزادسازي صورت گيرد؟

اين روانپزشك تاكيد كرد: دستاندركاران اين طرح بايد جزييات طرح را بهطور دقيق مشخص كنند.شرايطوسنمتقاضيراتعيينكنند؛محل عرضه و نوع مواد را بهطور دقيق مشخص كنند تا بتوانيم بررسيهاي بيشتري در اين زمينه داشته باشيم اما اينكه يك عضو مجلس شوراي اسالمي بيايدنظرخودرادراينسطحمطرحكندنميتوان مبناي تصميمگيري قرار گيرد.

نارنجيها خطاب به موافقان اين طرح گفت: سوال من از كساني كه از اين طرح دفاع ميكنند آن اس//ت كه دقيقا از چه دفاع ميكنيد و موافق چه چيزي هستيد وقتي هنوز آييننامهاي وجود ندارد و جزيياتي مشخص نيست. مطمئن باشيد وقتي براي تدوين جزييات اين طرح جمع شويد با موانع جدي آن برخورد خواهيد كرد.

ب//ا اين اوصاف بايد ديد در نهايت بررس//ي و مخالفتهاي اين ط//رح به كجا ميانجامد و آيا كميته مبارزه با موادمخدر تمامقد پشت اين طرح ايستاده است يا فشارها و البيهاي مختلف مانع از تصويب اين قانون خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.