نقش آموزش و پرورش در كاهش بحران كمآبي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

كتايون خزعلي*- كمبود منابع آبش//يرين يك مشكل جهاني است و دنيا به سرعت با اين مشكل دست و پنجه نرم ميكند. يكي از مشكالت جدي ايران كمبود آب و خشكساليهاي آتي است كه متاسفانه چندان به اين مهم پرداخته نميشود.

در فصل تابستان هميشه ايران با كمبود شديد آب مواجه است. بهخصوص در استانهاي كمآب و محروم كه در همه موارد مورد كملطفي قرار گرفتهاند. با اينكه با يك برنامهريزي درازمدت و مديريت صحيح مشكل اين مناطق محروم در همه زمينهها، حل خواهد شد ولي هيچگونه راهكاري ارائه نشده و هموطنان ما در اين مناطق با مشكالت زيادي مواجه هستند )چه مشكالت فرهنگي و چه مشكالت زيستمحيطي(. ناگفته نماند كه در برخي مناطق زاهدان آب شرب وجود ندارد چه رسد به اسراف در مصرف آب.

چند س//ال قبل كه بحث خشك شدن درياچه اروميه مطرح شد، قرار بود بودجهاي جهت برگزاري كالسهاي آموزشي مصرف بهينه آب، براي دانشآموزان و اوليا به آموزش و پرورش اختصاص يابد.

آيا واقعا با برگزاري كالس آموزشي مشكل كمآبي ايران حل ميشود يا اين نيز يك فرار رو به جلو است؟

البته مصرف بهينه آب بسيار حائز اهميت و يك اصل مهم است. اما مهمترين راهكار نيست. هر چند هيچوقت اين بودجه به آموزش و پرورش اختصاص داده نشد و اين كالسها برگزار نشدند و در حد حرف باقي ماند ولي كمبود بودجه و كالس آموزشي و اين راهكارهاي پيشپا افتاده واقعا نميتوانند مانع خشكسالي آينده ايران شوند.

بحران آب بسيار جدي است. در اكثر مناطق سطح آب به شدت پايين رفته، سطح درياچهها كم شده و سطح آب سدها بسيار كاهش يافته است. مصرف بيش از حد آبهاي زيرزميني و عدم توجه به اين چالش بزرگ زيستمحيطي.

هرازگاهي هشدارهايي مبني بر چالشهاي ناشي از كمبود آب مطرح ميشود ولي متاسفانه جدي گرفته نميشود. سالهاست كارشناسان در مورد كمبود آب در ايران هش//دار ميدهند. زندگي روستايي در مناطق كمآب با بحران روبهرو است. گسترش كوير و بيابان يك فاجعه زيستمحيطي است.

مسووالن امر بايد به شكل جدي به دنبال چاره و راهكار اساسي براي حل اين معضل زيس//تي باشند. اميدواريم فقط به دنبال طرح مساله نباشند بلكه راهحل هم ارائه دهند و به مرحله عمل برس//انند البته توس//ط كارشناسان و مسووالن مربوطه.

راهكارهاي كوتاهمدت در حل اين بحران و چالشهاي ناشي از آن چندان كارساز نيست از جمله مصرف نكردن آب و قطع مقطعي آب لولهكشي بلكه راهكارهاي بلندمدت جهت حل اين مشكل اساسي و زيستمحيطي نياز است. حال سوال اين است: چه كساني يا گروهي مسوول حل اين بحران هستند؟ چه كساني بايد از اين گروه حمايت كنند؟

جامعه فرهنگي با توجه به نقش آموزشي كه در همه امور دارد و هميشه نقش بسزايي در حل مشكالت اجتماعي و فرهنگي ايفا كرده، در اين امر خاص و مهم ورود كرده و آموزش صحيح و بهينه مصرف آب را به اقشار جامعه تعليم خواهد داد همانطور كه تا به حال اين آموزشها در مدارس انجام شده و مصرف بهينه آب به دانشآموزان و اوليا در جلسات آموزش خانواده، تعليم داده شده است.

معلمان و اس//اتيد دانش//گاهها همواره از راهكارهاي اجتماعي و فرهنگي و زيس//تمحيطي حمايت كردهاند و در اين مورد مهم هم حامي مس//ووالن و كارشناسان محيطزيست خواهند بود. * آموزگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.