بخش اقتصادي قوه مجريه عالقهاي به استقالل دانشگاهها ندارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: با وجود اصرار مجلس شوراي اسالمي، بخش اقتصادي قوه مجريه عالقهاي به مستقل بودن دانش//گاهها ندارد و در جلسات دولت، بنده و وزير علوم مدام بايد مراقب باشيم تا اليحهاي تصويب نشود كه براساس آناختياراتدانشگاههارامحدودكنند.بهگزارشايلنا؛سيدحسن قاضيزادههاشمي در اجالس سراسري هيات امناي دانشگاههاي علومپزشكيسراسركشوراظهاركرد:درطولسهسالونيمگذشته هياتامنايدانشگاههايعلومپزشكيبيشاز056 جلسهبرگزار كردندكهماحصلآننزديكبه9 هزارمصوبهاست.اينمصوبات در جهت مصالح عمومي مردم در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده است. مردم در حوزه سالمت گرفتاريهاي بسياري داشته و دارند كه خوشبختانه در طول اين مدت از سوي مجلس شوراي اسالمي و دولت كمكهاي وافري براي اصالح امور سالمت شدهاستوماازاينبابتازمجلسشوراياسالميبسيارقدردانيم. اميدواريم در چهار سال پيشرو نيز يك نظام سالمت كارآمد مورد نظرمسووالنكشورباشد.مجلسشوراياسالميدرسال86 قانون هياتامنايدانشگاههاراتصويبوبااينقانونبهنوعيبهاستقالل نسبيبرايدانشگاههاتنداد.درسال8131 كهدانشگاهتشكيل شدبهطورمستقلكارخودراآغازكردهودرسال1231 ازوزارت فرهنگآنزمانبرايتعيينرييسوامورجاريمنفكشدند،يعني دانشگاهدردهههاي02،03 و04 بهصورتمستقلادارهميشد. وي با اظهار تاسف از اينكه در اين سالها هيات امنا منحصر به امور مالي و اداري شده افزود: در حالي كه وظيفه هيات امنا ديدهباني، سياستگذاريوحلمشكالتاست.بخشيازاينمشكلبهمجريان برميگرددكهدربهكارگيرياعضايهياتامناكمترتالشميكنند. بهرغماصرارمجلسشوراياسالمي،قوهمجريهبهخصوصدربخش اقتصادي عالقهاي به مستقل بودن دانشگاهها ندارد و در جلسات دولت،مدامبايدمراقبباشيمتااليحهايتصويبنشودكهبراساس آناختياراتدانشگاههارامحدودكنند.مجلسشوراياسالميدر مادهيكبهرغممخالفتهايشديدتمديداينقانونرابهتصويب رساندهوحتيآنرابرديگرقوانينبرتريبخشيد.اميدواريمهيات امناي دانشگاههاي علوم پزشكي دولت دوازدهم در حوزه درمان رسالت خود را به خوبي انجام دهند و دانشگاه اختيارات بيشتري داشتهباشدوايناختياراتازمركزبهمحيطمنتقلشود.معتقدم يكي از راههاي برونرفت از مشكالت در كنترل هزينه، استقالل است.ميتوانيمازسطحبيمارستانتاسطحدانشگاهسقفتعيين كردهوبودجهساالنهبرايآنهااختصاصدهيم.اموررابهآنهاواگذار كردهودرمقابلشاخصهاييمانندرضايتمنديواثربخشيراازآنها بخواهيم.رييسدانشگاهنيزبايدمجريتصميماتهياتامناباشد و در اين صورت ميتوان به شكوفايي دانشگاهها و بروز فعاليتهاي منطقهايوملياميدواربود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.