اميدواريم بهزودی پرونده بنيتا به نتيجه برسد

Jahan e-Sanat - - NEWS - اظهارنظر روز

مي/زان - رييس پلي//س تهران از دس//تگيري 113 سارق در پايتخت و انهدام 28 باند خبر داد.

سردار حسين س//اجدينيا ديروز در حاش//يه طرح دس//تگيري سارقان تهران گفت: طرح برخورد با س//ارقان كالنش//هر تهران از 48 ساعت گذشته در سطح ش//هر اجرا و ماموران موفق شدندباانهدام82311 سارق،كيفقاپ، موبايل قاپ و سارق به عنف را شناسايي و دس//تگير كنن//د. 30 درصد جرائم اي//ن افراد در خارج از ته//ران رخ داده اس//ت و در ميان دس//تگير شدههاي ديروز باندي را شناس//ايي كرديم كه در اس//تانهاي مركزي و غربي كشور دست به سرقت ميزدند. رييس پليس تهران با بيان اينكه بيش از 60 درصد دستگيرشدههاسابقهدارهستند،افزود: دستگيرش//دهها بين 18 تا 35 س//ال هس//تند. خوش//بختانه در طرح اخير كشفيات بسيار خوبي داشتيم. تاكنون سه مرحله طرح برخورد با سارقان در تهران به اجرا درآمده است. سرقتهاي خرد تهران امس//ال نس//بت به مدت مشابه گذشته افزايش داشته است اما در ساير جرايم شاهد كاهش نرخ وقوع هستيم. همچنين كشفيات ما نسبت به گذشته افزايش خوبي داشته است. وي در پاسخ به سوالي در مورد استفاده سارقان از دستگاه فلزياب تصريح كرد: اين موضوع را تاييد نميكنيم و سارقان هميشهبهدنبالاجناسسبكوقيمتي مانند طال، سكه و ارز هستند. از مردم درخواست داريم كه پول، طال، سكه و ارز را در خانه نگهداري نكرده و آنها را به صندوق امانات بانك بسپارند. بانكها ه//م بايد در اين مورد اقدماتي را انجام دهند كه مردم ترغيب شوند اموالشان را دراختياربانكهاقراردهند.خوشبختانه جرايمخشنمانندسرقتمسلحانه،قتل و تجاوز در تهران كاهش داشته است و در حوزه سرقت مسلحانه يا سرقتها به سرانجام نرس//يده يا توسط پليس كشف ميشود.

ساجدينيا در مورد آخرين وضعيت كودك هش//ت ماهه ربوده ش//ده در منطقه مش//يريه هم تصري//ح كرد: تا س//اعت 23:30 دوشنبهشب، شخصا ب//ه دنبال اين موضوع بودم و پرونده را پيگيري كردم. تالش خود را در اينباره انجام ميدهيم و اميدواريم طي امروز و فردا به نتيجه برس//يم. اميدواريم كه كودك سالم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.