راهنماي ورود به اينستاگرام!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اميرحس/ين ميراس/ماعيلي - اگر به تازگي عضو اينس//تاگرام شديد، رعايت چهار اصل را برايتان الزامي ميدانيم تا مورد تمسخر اطرافيانتان قرار نگيريد.

اصل اول: اينستاگرام را ساختهاند تا چشم فك و فاميلمان را درآوريم. هر روزتان را با آپلود عكسيازدارودرختمحلهتانوكپشن»يهروز عالي«شروعكنيد.حاالاينكهسررسيدچكتان باشد يا رنگ مويتان از شرابي به قهوهاي احمدينژادي برگشته، اصال مهم نيست. شما بايد نشان دهيد خوشبختترين انسان روي زمينيد.

اصل دوم: به همس//ر يا نامزدتان بگوييد هر نيمس//اعت برايتان كامنت عاشقانه بگذارد و فداي آن چشم دلربايتان شود. در مقابل شما فقط اليك كنيد و جواب ندهيد كه انگار از اين همه ابراز عشق خستهايد. اگر مجرديد كه خاك بر سرتان.

اصل سوم: اين اپليكيشن قابليتي دارد به نام »استوري« و شما بايد آنجا همه را زخمي كنيد. موزيكي از همايون شجريان، پنجرهاي رو به خيابان، يك فنجان اسپرسو، كتابي از كافكا و عودي كه روشن باشد كافي است براي پرپر شدن تمام رقيبان.

اصل چهارم: ماهي يك بار عكس//ي از نقاط ديدني دنيا را دانلود كنيد و لوكيش//نش را بزنيد و با كپشنهايي مثل »آرامش محشري داشت« يا »به يادتون بودم« در صفحهتان قرار دهيد تا همه باور كنند كه دائما در سفريد و به حالتان غبطه بخورند.

تبريكميگويم؛شماحاالاز05 هزارفالوئردراينستاگرامبهرهمندهستيد. حالش را ببريد و بنده را هم بالك كنيد تا ريخت نحستان را نبينم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.