حافظي: با پولهاي پروژههايي كه اجرايي نشد، چه كردهاند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس كميسيون سالمت، محيطزيس//ت و خدمات شهري شوراي شهر تهران در ادامه جلسه علني ديروز اين شورا تصريح كرد: تامين اعتبار پروژههاي غيرمصوب از محل منابع پروژههاي مصوب از انحرافات جدي بودجه شهرداري استواينتخصيصاعتبارسليقهايمنجربههرجومرجميشود. رحمتاهلل حافظي پس از ارائه گزارش كميسيون برنامه و بودجه شورا افزود: انتظار داريم اين گزارش را شهرداري ارائه كند تا مسووليت آن و پاسخگويي را هم بپذيرد. طي سال گذشته بارها از رياست شورا درخواست شد اين گزارشها قبل از ارائه بهصحن،دراختياركميسيونهاقرارگيردامااينامرمحققنشد.البتهاگرقصد ارائه گزارش به صورت صوري را داريد، به همين روش ادامه دهيد. در اين گزارش درباره عدم تخصيص منابع به بسياري پروژهها داليلي مطرح شده است. براي نمونه علت عدم تخصيص اعتبار براي احداث پيادهراه درياچه چيتگر، تشكيل شركت جديد اعالم شده است. حال سوال اين است كه شركت جديد متعلق به چه كسي است و آيا مجوز شوراي شهر را دارد يا نه؟ همچنين درباره پروژه خريد و نصب خانههاي دوچرخه هم نوشته شده كه اين هزينهها غيرمرتبط است! اين توضيح چه معنايي دارد؟

ويبابياناينكهكمكبهساختمراكزفرهنگيومذهبيشهيدتهرانيمقدمو شهيد شوشتري داراي مصوبه شوراي شهر است، تاكيد كرد: در اين گزارش درباره علتعدماجراياينمراكزجمله»فاقداولويت«قيدشدهاست.مسووالنشهرداري بايدبدانندكهشهرداريمجتهدنيستومقلداست.رسالهعمليشهرداري،كتابچه بودجه است. شهرداري در جايگاهي نيست كه در اين زمينه تصميم بگيرد و اين پروژهها مصوبه شوراست. منابع براي آن پيشبيني شده و بودجه سنواتي هم صددرصد محقق شده اما اين پولها كجا رفته است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.