شهرداري مقلد است نه مجتهد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييسكميتهمحيطزيستشورايشهرتهرانازواگذاريدقيقه09 ساخت فاز دوم برج ميالد گاليه كرد.

به گزارش ايلنا، محمد حقاني صبح ديروز در تذكر پيش از دستور خود و با اشارهبهميزانبدهيشهرداريتهرانگفت:شهرداريبايدچيزيهمبرايآيندگان بگذارد نه اينكه همه پلها را پشت سر خود خراب كند. متاسفانه شاهد هستيم هنوز شهرداري ساختمانهاي متعدد خود را تخليه كرده و به فروش ميرساند و اخيرا درخيابان آفريقا نيز ساختماني را تخليه كرده و كارمندانش را به خيابان كريمخان آورده است. با وجود وعده قاليباف كه قرار بود قرارداد جديدي منعقد نشود، شاهديم اجرايي كردن فاز دوم برج ميالد به نيروي انتظامي سپرده شده و با آنها قرار بستند. همچنين شهرداري تكذيب كرده است كه واحدهاي بهاران به قرارگاه امام رضا)ع( واگذار شده اما مشاهده ميشود كه قراردادها به امضاي شهردارانمناطقرسيدهاست.بازارچههايسطحشهربهخصوصدرداخلپاركها را نيز به افراد خاصي واگذار كردهاند كه مورد قبول نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.