15

Jahan e-Sanat - - NEWS -

باشگاه التزيو براي جذب سردار آزمون موافق//ت ك//رد كه 18 ميلي//ون يورو به روبينكازان بپردازد. بعد از اينكه در يكي، دو روز گذشته صحبتهايي از توافق التزيو و روبينكازان براي حضور سردار آزمون در ايتاليا شنيده شد، ديروز مرجع معتبر كالچومركاتو اعالم كرد: باشگاه التزيو در نهايت توافق كرد 18 ميليون يورو )بيش از 80 ميليارد تومان( براي جذب آزمون به روبينكازان بپردازد.

روبينكازان كه آزم//ون را به صورت قرضي به روستوف داده بود، بعد از جذب اين بازيكن با قراردادي سه ساله اكنون در پي فروش او بود و 20 ميليون يورو روي او قيمت گذاشت كه اين پيشنهاد ابتدا از سوي التزيو رد شد و باشگاه ايتاليايي اعالم ك//رد بيش از 15 ميليون به روبينكازان نخواه//د داد اما در نهايت دو طرف روي 18 ميليون يورو توافق كردند.

اسكاي ايتاليا نيز در خبري اعالم كرده است كه دو باشگاه التزيو و روبينكازان براي انتقال سردار آزمون در مراحل نهايي توافق هس//تند. به اي//ن ترتيب آزمون با مبلغيحدود08 ميلياردتومانگرانترين فوتباليست تاريخ ايران خواهد شد.

روزنامه كريره ايتاليا نيز در وبسايتش جزيياتي از تواف//ق التزيو و روبينكازان منتشر كرد. براساس اعالم اين روزنامه از 18 ميليون يورو مبلغ انتقال 15 ميليون يورو مبلغ قرارداد خواهد بود و سه ميليون يورو نيز پاداش در نظر گرفته شده است. توئيتر روزنامه ايتاليايي فوتو اسپورت نيز اعالم كرده كه ق//رارداد انتقال آزمون به التزيو پنجساله خواهد بود. گرانترازچيچاريتووبيگليا؟ از9 سالقبلكهرحمانرضاييليورنو را براي هميش//ه ترك كرد، هيچكدام از س//تارههاي فوتبال اي//ران در فاصلهاي نزديك به حضور در يك باشگاه ايتاليايي قرار نداشتند اما حاال س//ردار آزمون در آس//تانه تبديلشدن به س//ومين ايراني تاريخ س//ري A ايتاليا بعد از علي سامره و رحمان رضايي است. از آخرين تجربه حضور يك فوتباليس//ت ايراني در چهار ليگ بزرگ فوتبال اروپا زمان بسيار زيادي سپري شده و انتظار ميرود اين طلسم به دستسردارشكستهشود.تاچندروزقبل حتي خود آزمون نيز شايعههاي مربوط به امضاي قرارداد با التزيو را مردود ميدانست اما تاييد اسكاي به عنوان موثقترين منبع مربوط به نقل و انتقاالت نشان ميدهد كه حاال ديگر ماجرا كامال جدي شده است. آبيهاي پايتخت ايتاليا كه در پنجره نقل و انتقاالت تحرك خاصي نداشتهاند، مذاكره با روبينكازان بر سر انتقال آزمون را آغاز كردهاند. پيش//نهاد 15 ميليون يورويي باشگاه ايتاليايي از سوي روبينكازان رد شده و حاال منابع فوتبال ايتاليا از توافق 18 ميليون يورويي دو طرف اين قرارداد خب//ر ميدهند. رقمي كه آزم//ون را به گرانقيمتترين بازيكن تاريخ فوتبال ايران و يكي از گرانقيمتترين ستارههاي تاريخ قاره آسيا بدل ميكند. او در حالي با 18 ميليون يورو به التزيو لينك شده كه خريد خاوير هرناندز سرشناس از لوركوزن، 16 ميليون يورو براي وستهام هزينه داشته اس//ت. التزيو حت//ي بازيكن كليدياش ل//وكاس بيگليا را ارزانت//ر از اين رقم به فروش رس//انده است. آنها براي فروختن هافبك ثابت تيم ملي آرژانتين به ميالن، 17 ميليون يورو دريافت كردهاند.

انتق//ال از ليگ روس//يه ب//ه يكي از مهيجتري//ن ليگهاي اروپاي//ي، تجربه فوقالع//ادهاي براي س//ردار خواهد بود. پس//ر پرحاشيه روبينكازان حتي اگر در ايتاليا زمان زيادي براي بازي به دس//ت نياورد در سال منتهي به جام جهاني در سطح اول فوتبال اروپا تمرين خواهد كرد. جدايي احتمالي بالده كيتا، فضا را براي بازيكردن سردار در لباس بيانكوچلستي بازت//ر ميكند ام//ا او همچنان دو رقيب جدي ديگر در اين باشگاه خواهد داشت. چيرو ايموبيله مهاجم اول التزيو به شمار ميرود. ستارهاي كه راه و رسم گلزني در سري A را به خوبي بلد است و هر سال براي آقاي گلي اين ليگ رقابت ميكند. در كنار او، فيليپ جورجويچ صربستاني هم دچار چند مصدوميت سنگين شده اما پتانسيل تبديلشدن به يك مهاجم درجه يك در او وجود دارد. التزيو سردار را به خود فراميخواند به س//رزميني كه نبردهايش، محدود به مرزهاي اينستاگرام نيستن .د احتمالتبانيدر3 مسابقهويمبلدون TIU )واحد بررس//ي تخلفات در تنيس( اعالم كرد كه س//ه مسابقه ويمبلدون كه در اين ماه انجام شدند، به دليل احتمال تباني مورد بررسي قرار ميگيرند.

TIU دو ب//ازي در مرحله مقدماتي ويمبلدون و يك بازي در مرحله اصلي اين رقابتها را بررسي خواهد كرد. دليل اين مساله كشف سرنخهايي از شرطبندي در اين بازيهاست.

يك بازي از مسابقات اپن فرانسه كه اخيرا برگزار شد نيز مورد بررسي قرار گرفته اس//ت. از ماه آوريل تاكنون 53 مورد احتمال تباني به TIU گزارش ش//ده اس//ت. از چهار مورد نام برده شده سه مورد در تور ATP مردان و يك مورد در تور زنان بوده است. در سال 2016 در زمان مشابه 73 مورد به TIU گزارش شده بود. اين نشان ميدهد كه تعداد اخطارهاي مربوط به تباني امسال به نسبت سال گذشته كاهش يافته است. چيچاريتوبهوستهامپيوست ستاره فصل قبل بايرلوركوزن با وستهام به توافق نهايي رسيد و قرارداد سه ساله امضا كرد.

خاوير هرناندس بعد از جدايي از منچس//تريونايتد راهي بايرلوركوزن آلمان شد و توانست در اين تيم بازيهاي درخشاني را به نمايش بگذارد و به روزهاي اوج خود برگردد. اين بازيكن مكزيكي تصميم گرفت كه بار ديگر به رقابتهاي ليگ برتر انگليس برگردد و اينبار پيراهن وستهام را بر تن كرد. او با قراردادي سه ساله و به ارزش 16 ميليون پوند به وستهام پيوس//ت. او هفتهاي 140 هزار پوند دريافت ميكند و اين باالترين رقم دريافتي در تاريخ باشگاه وستهام به شمار ميآيد.

هرناندس بعد از پيوستن به وستهام گفت: از نظر من ليگ برتر انگليس بهترينليگجهاناست.تصميمبرايپيوستنبهوستهاماصالسختنبود. اين تيم يكي از قديميترين تيمهاي ليگ جزيره است و بسيار خوشحالم كه راهي اين تيم ميشوم. من سابقه بازي كردن در رقابتهاي الليگا و بوندسليگا را هم دارم و با توجه به بازي كردن در ليگ برتر انگليس هم ميتوانم بازيكني تاثيرگذار براي وستهام باشم. شرطنيماربرايحضوردرپاريسنژرمن س//تاره برزيلي بارس//لونا با دخال//ت كردن در فص//ل نقلوانتقاالت پاريس//نژرمن خود را آماده پيوس//تن به اين تيم ميكند. نيمار ستاره برزيلي بارسلونا به سوژه اصلي فصل نقلوانتقاالت تابستاني تبديل شده است و خبرهاي زيادي درباره احتمال حضور اين بازيكن سرشناس در پاريسنژرمن به گوش ميرسد.

روزنامه leparisien از موافقت نيمار براي حضور در پاريسنژرمن سخن به ميان آورد و تاكيد كرد كه اين بازيكن از سران PSG خواسته تا زمينه حضور كوتينيو را فراهم آورند و در ديگر پستها هم بازيكنان ب//زرگ را جذب كنند چراكه او ميخواهد با قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا به توپ طال برسد.

رقم فسخ قرارداد نيمار 222 ميليون يورو است و اگر اين انتقال صورت گيرد او گرانترين بازيكن تاريخ فوتبال جهان خواهد شد. در پاريسنژرمن بازيكنان برزيلي زيادي مثل دني آلوس، لوكاس مورا، تياگو موتا، تياگو سيلوا و ماركينيوش بازي ميكنند و اگر نيمار هم به اين جمع اضافه شود، تيم ملي برزيل كوچك در فرانسه شكل خواهد گرفت. چرخشوراتي؛حضوردراولدترافورد؟ باش//گاه پاريسنژرمن براي فروش ماركو وراتي به شياطين شرايط ويژهاي را تعيين كرده است. بعد از آنكه شايعات حضور وراتي در بارسا و اخبار پيوستن او به اين تيم فروكش كرد، حاال كمكم زمزمههاي پيوستن اين بازيكن به منچستريونايتد آغاز شده است و با توجه به رابطه بسيار خوب رايوال، مدير برنامه جديد وراتي با مورينيو و سران يونايتد، انجام اين انتقال خيلي هم دور از دسترس نيست. پاريسنژرمن براي فروش وراتي مبلغ 60 ميليون يورو به عالوه آنتوني مارسيال، مهاجم گلزن و جوان اين تيم كه در سال 2015 از موناكو راهي اولدترافورد شد را طلب كرده است. مارسيال از زمان حضور مورينيو كمتر در تركيب يونايتدها قرار گرفته اما بازيهاي خوب او در ديدارهاي پيشفصل يونايتد نويد آن را ميدهد كه در فصل جاري بيشتر شاهد حضور او در ميدان باشيم و با توجه به مبلغ 80 ميليون يورويي كه منچستر در سال 2015 براي خريد او صرف كرد، واگذاري او به پاريسنژرمن كمي دشوار به نظر ميرسد اما به هر حال و با حضور مينو رايوال، احتمال پيوستن وراتي به يونايتد بيش از هر تيم ديگري افزايش يافته است.

ج د عمودي: -1 پایتخت كشور بوتسوانا- كنایه از مفت و بيزحمت به دست آمده -2 پوشاك مش//ترك مرد و زن- پرورنده ورزشكار- الزم و ضرور -3 دیوار چوبي- نوعي اجاره- مرگ موش -4 پسوند عضویت و وابستگي- از فناوري پیشرفته بسیار ریز- اندكشمار- مشقت و تحمل -5 بازگردانیدن- گلوگاه دریایي باریك- از لوازم آرایش بانوان -6 صاحب و دارنده- راه و روش- آنچه درخور و شایسته جنس مذكر باشد -7 تمدني در عراق باس//تان- اقامتگاه كشاورزان- سند ارائهكردني -8 پیكرن//گار- كتابي به قلم بزرگ علوي نویس//نده فقید ایراني- قرضدار -9 الهه عش//ق، زیبابي و بردباري در نزد رومیان باستانافراد داراي امكانهاي مادي یا قدرت اجتماعي زیاد- تیرهاي از قوم آریایي قدیم 01-نوعيرنگ-كارتاخطارودریایيدرشرقآسیا-عنصر شیمیایي با عدد اتمي 53 -11 حرف مشایعت- مخترع آلماني نوعي موتور خودروهاي سنگین- از نژادهاي كوتاه قد آفریقایي -12 ش//ور و ش//ادماني- امر به گفتن تازي- چربي شیرستوني از یك -13 تعداد افراد خانواده- اش//عهاي با كاربرد پزش//كيمطلوب و نفس انساني -14 ریسمان- نوعي كیف كوچك- وقار و سنگیني -15 رس//واگري- هر بخش مستقل از یك اثر موسیقایي چندقسمتي افقي: -1 مسافرت تفریحي- از آوازهاي دستگاه شور -2 در این وقت- جهت معین- بیگانگان -3 مجله معروف حاوي مدلهاي لباس- علم و آگاهي- وطن و سرزمین -4 جانور اهلي و سر به راه- عموي عرب- برقرار و استوار شدن- چغندر پخته -5 پهلو و طرف- توضیحكننده مطبوعاتي- طبع و سرشت مخصوص -6 عنصر آكتیویته كمیاب- روزگار نخست- حرف دوم انگلیسي 7-زادگاهابوسعیدابوالخیر-بزرگترینشهرایالتواشنگتن-چیستانوسخنيكنایهآمیزكهدرعیبجویي و سرزنش كسي ميگویند -8 نوعي تفنگ قدیمي- داراي گرایش به پیشرفت- بسیار و فراوان -9 رنگ دریا و آرامش- وسیله سنجش وزن و مظهر عدالت- تفریح كودكانه -10 ویتامین زمستاني- فاقد سرعت الزم- مولكولهاي مساوي در شیمي -11 در كنار یكدیگر- كمانه نوازندگي- ترك خفیه استخوان -12 بیماري مسري و مهلك- خال معروف- لحظه و نفس- از میان برنده چروك -13 موشك تنیس- ترس بسیار- دور مانده از آرزوها -14 مرز خانهها- نیروي دستیار- در تنگدستي بودن -15 عناصر گروه هفتم از جدول تناوبي- بلد بودن جوابجدولشماره639 ا و ر ا ز ا ن ت ر ي س ت ا ن س ب ر ا ه/ م ا پ و ت ر ا ا ت م ب ي م ن ه/ ا ي ي س و ر ن ج و ر ش ب ل م م ي ا ا ت ا ن س و ا ل ه/ م ك ا ر و ح ب ه/ ب ي ق ر ا ر س ر ح د ت ه/ ج ز ا ه/ ر و ن م ت ي ل ا م ا ن ت ك م ا ن ه/ ش ف ق ق و ر ي ي ق ه/ ا ب ا ر ي ا ر و ز ا ز ل ك س ر ه/ ز ا ل ت ا د ب ي ا ي ر ج چ ن د ا ه/ گ ر ا س ك ا پ ر د ك ر و ك ر ك ر ت ر ي ا ب ا م د ا د ا س ل ا م ز غ ي ر م و ج ه/ ك ي ن ش ا ز ا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.