امباپه، خامسي ديگر ميشود؟

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رئالمادريد چند بازيكن خود را فروخت تا پولهاي خود رابيشتروضعفاستراتژيكيكهدرموردخريدكيليانامباپه داشترابرطرفكند.حاالبهوضوحمشخصاستكهستاره 18 ساله موناكو گام گذاشتن در مسير برنابئو را آغاز كرده اما هنوز يك چيز درباره همه اينها نامشخص باقي مانده است. آيا واقعا االن زمان مناسبي براي رفتن چنين بازيكن مستعديبهچنينباشگاهياست؟آيامحيطرئالمادريددر اين موقعيت كه او در حال پيشرفت است، ميتواند بهترين مكان براي آيندهاش باشد؟

برايبازيكنيكهتااينسنبهچنينبلوغيرسيده،خارج شدن از فضا و شرايط موناكو براي رشدش فوقالعاده است. اگرچه در موناكو فضا براي رشد چنين بازيكني مهياست و آنها حضور منظم در بازيهاي ليگي كمفش//ار را تجربه ميكنندامابازيدرتيمهاييچونرئالمادريدبهشماحضور درليگقهرمانانباتيمهاييراپيشنهادميدهدكهدرتاريخ فوتبالازهمهتيمهايديگرپرزرقوبرقتربودهاند.هيچديگ سوزاني مانند نيوكمپ و برنابئو در دنيا وجود ندارد. آنها اگر شما در زمان اشتباهي وارد آنها شويد به راحتي ميتوانند بخش زيادي از دوران فوتبال شما را بسوزانند. كافي است به خامس رودريگس، ستاره سابق موناكو نگاه كنيد تا به شما ثابت شود.

شكيوجودنداردكهامباپهيكيازمطمئنترينبازيكناني اس//ت كه رئالمادريد روي آن سرمايهگذاري و روي آينده درخشان او حساب باز كرده است. منچستريونايتد در سال 2004 برسروينروني81 سالهچنينكاريكرد.نمونههاي مشابه زيادي وجود دارد اما يك تفاوت كليدي ميان روني و امباپهوجوددارد.دريونايتدسرالكسفرگوسنحضورداشت كه با برنامهاي از پيش طراحي شده ميخواست ستاره جوان كلهشقخودرابهمرداصلينقشههايهجوميتيمشتبديل كند اما در رئالمادريد فرگوسني وجود ندارد.

اكنون درباره اينكه رئالمادريد با گرفتن امباپه چگونه ميخواهد به طور همزمان از او و س//ه س//تاره ديگرش رونالدو، بيل و بنزما اس//تفاده كند، صحبتهاي زيادي وجود دارد؛ بازيكناني كه هماهنگي و ريتمشان تحت تاثير درخشش ناگهاني ايسكو قرار گرفته و حاال با اضافه شدن امباپه مشخص نيست زيدان چه ايدهاي براي استفاده از اين مهرههاي ارزش//مند دارد. اين وضعيت براي تنها تيمي كه توانسته در سيستم جديد ليگ قهرمانان اروپا از عن//وان قهرمانياش دفاع كند و دو بار پياپي قهرمان شود، طبيعي و درست است اما سوال مهمتر اينجاست كه چگونه انتقال يك فوقس//تاره 18 ساله براي چنين تيمي ميتواند طبيعي و درست باشد؟ شايد الزم باشد امباپه خودش را در مسير برنابئو يك بار ديگر بازنگري كند و ببيند آيا رئال ميتواند به سطحي باالتر از جايي كه اكنون قرار دارد، برسد؟

در مورد زيدان راضي نگه داشتن همه بازيكنان يكي از مهمترين و بهترين قسمتهاي مربيگرياش است و شايد همينمديريتخوبشبرتيماستكهاورابهيكيازبهترين مربيان تاريخ رئالمادريد تبديل كرده است. مثال او رونالدو، فوقستاره23 سالهاشراكهدراينمدتهمهقابليتهاي خود را به مربي فرانسوياش نشان داده، مستحق استراحت بيشتري دانسته تا با توجه به سن و سالي كه دارد، بتواند بيشتر خود را سرحال نگه دارد.

رئالمادريد هنوز روال تاريخ خود را دنبال ميكند؛ تيمي كه از دهه 50 ميالدي خود را پر از ستارههاي فوتبال دنيا كرد و با آنها به افتخارات زيادي رسيد. آنها هميشه آماده بودند تا بهترين بازيكنان دنيا را به خدمت بگيرند. امباپه هم يكي از آنهاس//ت كه ميتواند جانشين خلف رونالدو باش//د. رونالدو روزي از رئال ميرود و اين اتفاقي است كه ناگزير رخ ميدهد. او هنوز ميتواند مانند يك بازيكن جوان اصليترين مرد رئال يا هر باش//گاه ديگري باش//د. همين وضعيت براي امباپه وجود دارد. او روزي بدون اينكه چيزي به او گفته شود، موناكو را ترك ميكند اما با وجود جواني ميتواند مهره كليدي هر تيمي باشد يا حتي بايستد و در موناكو به درجه باالتري برسد. او پتانسيل هر كاري را دارد به شرط آنكه اجازه دهد كامال به اوج برسد و شكوفا شود. حتي رئال هم اين پتانسيل را دارد كه ركورد نقلوانتقاالت دنيا را ويران كند اما آيا زمان مناسبي براي رسيدن اين دو پتانسيل قدرتمند فوتبال دنيا به يكديگر است؟ آيا آنها براي اوج گرفتن در اين تابستان بايد اين استعداد استثنايي دنيا را به هر قيمتي از آن خود كنند؟

آخرين خبرها حاكي از آن است كه رئالمادريد طبق ادعاي ماركا براي جذب كيليان امباپه، پديده 18 س//اله فرانس//وي با موناكو به توافقات اوليه دس//ت يافته است. رئالمادريد از هفتهها قبل به دنبال جذب امباپه بود و به نظر ميرسد در حال نزديكتر شدن به هدف خود است.

پس از جدايي موراتا و ماريانو از رئال و تاييد ضمني زيدان مبني بر جذب يك مهاجم مركزي، مذاكرات بين رئال و موناكو شكلي جديتر به خود گرفت و حال خبر ميرسد كه دو طرف به توافقات اوليه در اين زمينه دست يافتهاند. طبق ادعاي ماركا، رئالمادريد براي جذب امباپه 160 ميليون يورو بهعالوه 20 ميليون يورو پاداشهاي متغي//ر پرداخت خواهد كرد. اين معامله ركوردش//كن ميتواند به ‪150+ 30‬ ميليون يورو هم تغيير كند. اگر اين انتقال نهايي شود، امباپه به گرانترين بازيكن دنيا بدل خواهد شد البته اگر نيمار با رقم 222 ميليون يورو از بارسا راهي PSG نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.