ابهام در وضعيت شماره 8 استقالل

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- تست پزشكي هافبك مياني تيم فوتبال استقالل از سوي ايفمارك منفي اعالم شده و مصدوميت اين بازيكن تاييد شده است.

خبرها حكايت از آن دارد كه تست پزشكي مجتبي جباري پاسخ مثبتي نداشته است و در واقع ايفمارك مصدوميت جباري را تاييد كرده است. جباري در اردوي ارمنستان هم چند روزي جداگانه و به صورت اختصاصي و با زانوي بسته تمرين كرد تا شائبهها در مورد مصدوميت اين بازيكن بيشتر از قبل شود.

نكتهاي كه وجود دارد اين است كه جباري دوباره امآرآي داده و منتظر بررسي نتيجه آن است كه در صورت تاييد اين بازيكن عمال دچار مشكالتي با استقالل ميشود. افتخاري، مديرعامل اين باشگاه پيش از اين اعالم كرده بود كه قرارداد با جباري به شرط تاييد تست پزشكي است و بازي به بازي.

پس از پيوستن مجتبي جباري به استقالل، حرف و حديثهاي زيادي درباره مصدوميت جباري از ناحيه زانو منتش//ر شد. عكس//ي كه وريا غفوري در اردوي ارمنستان با زانوبند منتشر كرد هم شايعات را بيشتر و بيشتر كرد.

حتي خبر آمد كه دكتر نوروزي، پزشك استقالل هم از بستن قرارداد با بازيكنان بدون تاييد تست پزشكي گاليه كرده و از منصوريان و كادر فني حسابي شاكي ش//ده اس//ت و به همين دليل بود كه كادر پزشكي استقالل در اردوي ارمنستان حضور پيدا نكردند.

البته در يكي دو روز گذشته خبر آشتيكنان كادر پزشكي هم با استقالل منتشر شد تا فضا كمي آرام شود اما اين پايان ماجرا نبود. ظاهرا ايفمارك پس از حضور بازيكنان استقالل در تست پزشكي اعالم كرده مصدوميت زانوي جباري به نوعي استكهاونميتواند09 دقيقهدرزمينحضورداشتهباشدوالبتهاگردرحينبازي مصدوم شود، ممكن است بازيهاي زيادي را براي استقالل از دست دهد.

شايد به همين دليل است كه مسووالن استقالل با جباري به صورت بازي به بازي قرارداد بستهاند و در واقع براساس تعداد بازيها به اين بازيكن پول پرداخت ميكنند. البته ايفمارك نميتواند به باشگاهي بگويد با بازيكني قرارداد بسته شود يا نه و تنها وضعيت مصدوميت و سالمتي بازيكن به باشگاه اطالع داده ميشود و تصميمگيرنده نهايي براي عقد قرارداد با بازيكنان باشگاهها هستند. يكگزارشديگرعليهاستقاللدر AFC از طرفی مدافع- هافبك پيشين استقالل قصد دارد براي گرفتن طلبش از اين باشگاه از طريق AFC اقدام كند.

هاشم بيگزاده كه به تازگي به تيم نفت تهران پيوسته، قصد دارد همانند آندرانيك تيموريان و كاوه رضايي از طريق وكيل اين دو بازيكن براي گرفتن طلبش از باشگاه استقالل از طريق AFC اقدام كند.

او با اعالم اين خبر گفت: 900 ميليون از باشگاه استقالل طلب دارم و با وجود اينكه از كميته انضباطي هم حكم دارم، كسي پاسخگو نيست. من هم از طريق AFC اقدام ميكنم و ديركرد طلبم را هم ميگيرم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.