چرا هياتمديره پرسپوليس معرفي نميشوند

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلكس منهای فوتبال

با وجود وعدههاي متعدد وزارت ورزش و جوانان مبني بر معرفي اعضاي جديد هياتمديره پرسپوليس اما اين اتفاق هنوز رخ نداده است.

با نزديك شدن به فصل هفدهم ليگ برتر فوتبال ايران زمزمههايي به گوش رس//يد مبني بر اينك//ه وزارت ورزش و جوانان قصد تغيير در هياتمديره باشگاههاي استقالل و پرسپوليس را دارد. در همان مقاطع صحب//ت از اين ش//د كه با پاي//ان فصل ش//انزدهم، هياتمديره جديد سرخابيهاي تهراني معرفي ميشوند تا اين دو باشگاه با مديريت جديد، فصل هفدهم را آغاز كنند.

از همان ابتدا وعدههاي وزارت ورزش و جوانان به آخر خردادماه رسيد و عنوان شد در نهايت تا پايان بهار هياتمديره جديد دو باشگاه پرطرفدار تهراني معرفي ميشوند اما باز هم اين وزارتخانه به وعده خود عمل نكرد و اعضاي هياتمديره دو باشگاه معرفي نشدند.

البته با گذش//ت زمان در نهاي//ت از س//وي وزارت ورزش و جوانان، هياتمديره آبيهاي تهراني معرفي شدند اما باز هم قهرمان ليگ شانزدهم با اعضاي نصف و نيمه هياتمديره سابق به كارش ادامه داد.

پس از معرفي هياتمديره باش//گاه استقالل عنوان شد كه به زودي هياتمديره پرس//پوليس هم معرفي ميشوند اما همچنان اين وعده به زودي محقق نش//ده و كماكان باز هم وزارت ورزش و جوانان صحبت از اين هفته و هفته آينده ميكند.

در اين بين بارها و بارها محمدرضا داورزني در مصاحبههاي مختلف وعده چند روز بعد را براي معرفي اعضاي هياتمديره پرسپوليس داد اما باز هم هيچ نامي از سوي وزارت ورزش و جوانان معرفي نشد تا باشگاه پرطرفدار تهراني با مديريت قبلي، فصل را آغاز كند.

حال كه دو روز تا آغاز فصل هفدهم زمان باقي مانده است، انتظار ميرود وزارت ورزش و جوانان در اقدامي شايسته پيش از آغاز ليگ، هياتمديره جديد پرسپوليس را معرفي كند تا اين باشگاه با مديريت جديد فصل را آغاز كند چرا كه اگر وزارت ورزش در ميانههاي فصل دست به تغييرات مديريتي اين باشگاه بزند، شاهد تالطمهاي مديريتي در بحبوحه ليگ در باش//گاه پرس//پوليس خواهيم بود و اين موضوع آسيب زيادي به اين باشگاه وارد ميكند. رافائلكريوالروبهسپاهانپيوست هيگواين: نميتوانم ديباال را مجبور به ماندن كنم آنچلوتياجازهخروجستارهبايرنراصادركرد جريمه 80 هزار دالري فوتبال ايران به خاطر همنامي تيمها! درآمدنجوميرائولازارتباطباآمريكاييها

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.