نفت بحرانزده و جذب بازيكنان بدون مشتري

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- تيم فوتبال نفت كه يكي از پرحاشيهترين تيمهاي چند سال اخير بوده است بازيكناني را براي فصل هفدهم به خدمت گرفته كه مشتري جدي نداشتند و بيرون مانده بودند!

حميد درخشان بعد از انتخاب بهعنوان سرمربي تيم نفت تهران در فاصله اندكي كه تا مس//ابقات ليگ برتر باقي اس//ت اقدام به جذب بازيكناني كرده است كه يا پا به سن گذاشته و به نوعي تمامشده هستند يا اينكه عمر مفيد فوتبالشان به پايان رسيده است.

بعد از جدايي علي كريمي از سرمربيگري تيم نفت، حميد درخشان آلترناتيو همه مربيان پرسپوليس در همه تيمها جاي او را گرفت. گرچه روزهاي زيادي به آغاز ليگ برتر نمانده است اما درخشان دومين ريسك بزرگ بعد از پذيرفتن هدايت اين تيم را هم كرد. يعني دس//ت زدن به خانهتكاني و جابهجايي در موجوديهاي اين تيم.

محسن بنگر، محمد نصرتي، سامان آقازماني و هاشم بيگزاده بازيكنان جدي//دي بودند كه به عضويت اين تيم درآمدند. بازيكناني كه دو ويژگي مش//ابه دارند. ويژگي نخس//ت س//ن باالي آنها و دومين ويژگي اينكه به ج//ز نفت، هي//چ تيمي در ليگ برتر و حتي با كم//ي اغراق در ليگ يك ه//م خواهان به خدم//ت گرفتن آنها نبود. بازيكنان//ي كه در چرخه نقل و انتق//االت جا مانده بودند و تنه//ا اين تيم بحرانزده نفت تهران بود كه حاضر به جذب آنها شد.

درواقعاينقبيلبازيكنانكهقطعامسايلماليهمبرايشاناگرمهمنباشد، الاقل در درجه اول اهميت قرار ندارد، خاستگاهي به اسم نفت تهران يافتهاند تا از آن بهعنوان يك سكوي پرش دوباره براي مطرح ماندن استفاده كنند.

اين تيم اخيرا در ديدار سوپرجام مقابل پرسپوليس قرار گرفت و با نتيجه س//ه بر صفر مغلوب ش//د. اين تيم در اولين هفته از رقابتهاي ليگ برتر از ساعت 21 روز پنجشنبه پنجم مردادماه در ورزشگاه خانگي خود به مصاف تيم سپيدرود رشت ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.