نمایشگاهامیرحسینقهرمانیدرنگارخانهپردیس

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»خانههای استیجاری« بیشتر از یک دهه قبل رسما وارد ادبیات خدمات گردشگری ایران ش//د، هرچند پیش از آن، این واژه با اصطالح »ویالهای اجارهای« میان عامه مردم شناخته شده بود اما در قوانین و دستورالعملها نهتنها جایگاهی رسمی نداشت، بلکه عمل متخلفانه نیز محسوب میشد تا اینکه در سال ،1386 جمش//ید حمزهزاده، مدیرکل برنامهریزی و توسعه گردش//گری داخلی وقت در سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگریاز تدوین دس//تورالعمل »منازل استیجاری« خبر داد.

طرح//ی که از اس//تانهای پر مس//افری چون مازندران، گلس//تان، گی//الن، اردبیل، خراسانرضوی و قم آغاز شد و بعد از یک دهه ویروس آن به همه کش//ور تسری پیدا کرد تا آنجا که حاال، صدای اعتراض تدوینکنندگان اولیه آن را نیز بلند کرده است.

حمزهزادهکهحاالخودشبهجمعهتلداران کشور پیوسته و نسبت به گسترش خانههای استیجاری معترض است، میگوید: »قرار بود این طرح در شش استان پرگردشگر از جمله مازندران، گیالن و گرگان، قم، خراسانرضوی و فارس آن هم در زمان پیک اجرا شود اما بعدها فراگیر شد و مشکالتی را به وجود آورد. اکنون بسیاریازآنهامیتوانندبههتلآپارتمانتبدیل شوندامابرخیازاینخانهمسافرهاغیراستاندارد هستند و سازمان میراث فرهنگی به خانهای مجوز داده که از نظر ایمنی صفر است.«

بیش//تر هتلداران، کاهش ظرفیت اشغال در اقامتگاههای رسمی کشور به ویژه هتلها را ناش//ی از گس//ترش خانههای استیجاری میدانند، خانههایی که در 1394/06/04خیرات با مصوبه هیات وزیران به پیشنهاد نامه سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری در زمستان 93 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتمقانوناساسیمبنیبراصالحیهآییننامه »ایجاد،اصالح،تکمیلدرجهبندیونرخگذاری تاسیس//ات گردشگری«، به عنوان تاسیسات گردشگریهمچونهتلومسافرخانهرسمیت پیدا کرد.

توجیهسازمانمیراثفرهنگیوگردشگری برای هویتبخشی به خانه مسافرها که رقیب آزاردهنده هتلها شدهاند، »ارزانسازی سفر«، »همهزمان//ی« و »همهمکانی کردن س//فر«، »ایجاد تن//وع در واحدهای اقامتی«، »امکان انتخ//اب واحد اقامتی بر اس//اس س//الیق و فرهنگهای متن//وع«، »امکان ایجاد امنیت و آرامش خاطر مس//افران«، »یکسانسازی و یکپارچگی طرح در کشور«، »حذف واحدهای فاقد ش//رایط اسکان مسافران« و »دسترسی آسان و الکترونیکی به انجام رزرو در واحدهای واجد شرایط« بوده است.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خانه مس//افرها را مکانی مستقل تعریف کرده که مالکیت خصوصی دارند و براساس ویژگیهای اقلیمی هر استان از این سازمان مجوز اقامت گردش//گران داخل//ی و خارج//ی را دریافت میکنند. طبق این دستورالعمل هر واحد از این خانههابایدپروانهمستقلداشتهباشد،حتیاگر مجموعهآپارتمانیقرارباشد.درقسمتبیرونی ساختمان نیز باید تابلویی نصب شود که هویت قانونیورسمیایناقامتگاهرانشاندهد.تعرفه قیمتگذاری اقامت مسافر در خانههای مسافر نیز براساس نظر صاحبخانه با تایید اداره کل استان تعیین میشود.

این سازمان صراحتا در دستورالعمل مربوط ب//ه این خانه مس//افرها اعالم ک//رده: »خانه کاشانهها،خانههایمسافر،خانههایاستیجاری یا مکانهای اقامتی بدون مجوز در تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایعدس//تی و گردشگری نبوده و به دلیل فعالیت غیرقانونی در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.«

با ای//ن حال هتلداران به عنوان معترضان اصلی این اقامتگاهها معتقدن//د در تمام این سالهاکهخانههایاستیجاریرشدقارچگونهای داشتهاند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نظارت و برخورد اصولی با خانههای استیجاری غیرمجاز نداش//ته است و آنها بدون نظارت و پرداخت مالیات، در حال پذیرش مسافر و حتی گردشگر خارجی هس//تند. به گزارش ایسنا، طبق اعالم این سازمان، در جریان ساماندهی خانههای اجارهای که به خدمت گردش//گری درآمدهاند،002 هزارخانهاستیجاری،شناسایی ش//ده اس//ت که بدون هیچ مجوزی درحال فعالیتند و آنچنان که رحمانیموحد- معاون پیش//ین این سازمان- به ایسنا گفته کمتر از دو هزار واحد از مجموع خانههای اجارهای، با مجوز و قانونی فعالیت میکنند که اطالعات آنها نیز در سامانه خانهمسافر ثبت شده است؛ سامانهای که تا همین یکی دو ماه قبل ناقص بود و مدت کوتاهی اس//ت که بخش رزرو آن فعال ش//ده و میتوان به صورت مجازی پس از دریافت اطالعات مربوط به ظرفیت خواب، نرخ و مش//اهده تصاویر ای//ن اقامتگاهها برای رزرو اینترنتی آنها اقدام کرد. این سامانه نماد اعتماد الکترونیکی هم دارد؛ همان نشانیای که اخیرا برخی وبسایتهای گردشگری به علت نداشتن آن پلمب شدهاند.

اولین نمایش//گاه انفرادی آثار امیرحسین قهرمانی ششم مرداد در نگارخانه پردیس باغ موزه هنر ایرانی افتتاح خواهد شد.

قهرمان//ی، نگارگر، طراح، نق//اش و گرافیس//ت، متولد 1315 از ش//اگردان اس//تاد حسین بهزاد، زاویه و نصراله یوس//فی، ف//ارغ التحصی//ل هنرستان کمالالملک است.ایشان به ادبیات کالسیک ایران عالقه خاص دارد. قلم استاد تاثیرپذیر از حماسهها و حکایتها در اشعار مولوی، حافظ، خیام، سعدی، نظامی و فردوسی است و در ب//ه تصویر کش//یدن کالم این بزرگان اهتمام خاصی به خرج داده است.

استاد قهرمانی در زمینه گرافیک و تبلیغات نیز فعالیتهای قابل توجهی داشتهاند از جمله همکاری با آژانس تبلیغاتی فزی و پوپلیران و دریافت جوایزی در فستیوالهای ملی و بینالمللی و تاسی دفتر تبلیغاتی با عنوان »دفتر اول«.

ایشان در سال 1352 موفق به دریافت جایزه بهترین پوستر سوادآموزی یونسکو شد.

او در س//ال 96 در نمایشگاه گروهی شاهنامهنگاری شرکت داشته است. این نمایشگاه اولین نمایشگاه انفرادی امیرحسین قهرمانی اس//ت که به پیشنهاد خانواده و کوشش خانم فهیمه نیکوییفرد به عنوان مدیر اجرایی برگزار میشود.

35 اثرحاصل05 سالفعالیتهنریومشقنگارگری،جمعه 6 مرداد از س//اعت 17 تا 21 در نگارخانه پردیس باغ موزه هنر ایرانی واقع در میدان تجریش، خیابان دربندی )مقصود بیک(، سه راه دکتر حس//ابی، شماره 03، در معرض دید عالقهمندان قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.