حراج 9 هزار دالری اثر هنری ترامپ

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وکیل پرونده محمدرضا رستمی از محرز شدن خطای پزشکی در این پرونده خبر داد.

شروان قادری در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به روند طرح شکایت توسط خانواده محمدرضا رستمی گفت: بعد از اتفاقاتی که برای پرونده عباس کیارستمی افتاد، به همراه وکیل دیگر پرونده آقای ع//ادل مقدس تصمیم گرفتیم موضوع را از طریق دادسرای ویژه جرائم پزشکی مطرحکنیم.

او ادامه داد: در آنجا ش//کایتی مطرح شد مبن//ی بر تقصی//ر و قصور پزش//کی و بعد از اعالم شکایت، پرونده به کمیسیون سه نفره پزشکیقانونی رفت و کمیسیون اولیه تشکیل شد و بعد از بررسی، هیات کارشناسی، نظریه کارشناس//ی قصور پزشکی را تایید کرد و 10 درصد خطای پزشکی برای دو پزشک معالج درنظر گرفتند.

قادری ادامه داد: به این 10 درصد اعتراض کردیم زی//را با توجه به محتوی//ات پرونده و مطالبی که در نظریه کارشناسی مطرح شده بود، معتقد بودیم 10 درصد خطای پزشکی بسیار کم است لذا به آن نظریه اعتراض کردیم و پرونده به هیات باالتر ارسال شد و روز دوشنبه دوم مرداد کمیسیون جدید تشکیل شد و ما منتظرنتیجهکمیسیونهستیم.

او با اش//اره به اینکه م//واردی که تاکنون مطرح شده حکم قطعی نیست و فقط نظریه کارشناس//ی پزشکیقانونی اس//ت، افزود: در نظریه کمیسیون پزشکی آمده است که روش اجرایی جراحی مرحوم محمدرضا رس//تمی صحیح نبوده و اقدامات تشخیصی کامل نبوده اس//ت لذا قصور پزشکی به میزان 10 درصد تعیین میش//ود و دو پزشک معالج به میزان هفت درصد و س//ه درصد دیه کامل انس//ان مقصر شناخته شدند. البته نتیجه کمیسیون تشکیلشده در روز قبل حدود دو هفته دیگر اعالم میشود.

قادری درباره دالیل رس//انهای کردن این مطلب افزود: نمیخواستیم موضوع را رسانه کنیم ولی فکر میکنیم ممکن اس//ت مطرح کردن پرونده پزش//کی محمدرضا رستمی و همچنینعباسکیارستمیکهقبلتررسانهای شد،بهدقتبیشترازجانبپزشکانمنجرشود. البتهاینموضوعبههیچعنوانزحماتپزشکان زحمتکش جامعه را زیر سوال نمیبرد.

نقاشیرییسجمهور ایاالت متحده آمریکا که در جریان بازدید از یک موسسه خیریه در سال 2005 کشیده شده بود، حراج شد.

بهگزارشدیلیمیل، نقاشی کودکانه »دونالد ترامپ« رییسجمهور ایاالت متحده آمریکا که در جریان بازدید از یک موسسه خیریه در سال 2005 میالدی کشیده شده بود، به حراج گذاشته شد.

در ای//ن اثر کودکانه، رییسجمهور ایاالت متحده آمریکا در میان برجهای ش//هر نیویورک، برج ترامپ به تصویر کش//یده شده است.

ترامپ همچنین زیر این نقاشی کودکانه با جوهری طالیی نام و امضای خود را درج کرده است.

این نقاشی روز پنجشنبه آتی و در حراجی »نیتدیسندرز« در معرض فروش قرار خواهد گرفت.

قیم//ت پایه برای این اثر دونال//د ترامپ 9 هزار دالر تعیین شده است.

بهغیرازترامپچهرههایمشهورآمریکاییدیگرهمچون،جان مککین،سناتورجمهوریخواهوبنافلک،بازیگرسرشناسهالیوود نیز که اقدام به خلق یک اثر هنری برای حمایت ملی از کمپین س//وادآموزی کردهاند، آثار خ//ود را در این حراجی برای فروش گذاشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.