تازههای نشر ثالث

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هیتلر

ای//ان کرش//او در پرفروشتری//ن زندگینامهای که از هیتلر به رش//ته تحریر در آورده اس//ت پیش//وا را در اوج قدرت خود به خوانندگان معرفی میکند. میلیونها نفر از مردم آلمان از اینکه هیتلر توانس//ته بود کشور را به شایس//تگی از بحران اقتصادی به سالمت بیرون ببرد از او بت ساختند. حزب نازی، نخبگان نظامی و صنعتی، کارتلهای اقتصادی و مدیرانعالیرتبهدرمسابقهایشرکتداشتندکهبایددر»راستای منویات پیشوا« با هم رقابت میکردند. هیتلر نیز در این دوران اندیشه اهریمنی خود را قوام بخشید تا قاره اروپا را زیر استیال و یوغ رایش سوم درآورد و همزمان یهودیان را نابود کند.

تروتسکی

کتاب از دوران کودکی تروتسکی شروع میشود، زمانی که قبل از اینکه نام مس//تعارش را انتخاب کند، لیبا برانشتین نام داش//ت، پدر و مادرش یهودیانینهچندانمعتقدبودند.داویدپدر تروتس//کی- یک مغز اقتصادی داش//ت و یک مزرعهدار تقریبا توانگر بود، توانگری که البته خود تروتسکی بنا به مقتضیات ایدئولوژی که انتخاب کرد، دوست داشت آن را پنهان کند.

لبیا،پسرکخوشسیماوچشمآبیباهوشیبودکهوقتیبرای ادامه تحصیل به دبیرستانهای اودسا و نیکاالییف فرستاده شد، تواناییها خود را ثابت کرد و در همین شهرها بود که به تدریج با افکار و آدمهای انقالبی آشنا شد.

آیندهاسالم

کتاب آینده اسالم در مورد آینده همه ماست. امروزه اسالم و مسلمانان بازیگران مهمی در تاریخ جهانند. آنها بخشی از موزاییک جوامع اروپایی و آمریکایی را تش//کیل میدهند. در جهانی که اغلب انشقاق بین ما و آنها را میپذیری//م، با این چالش مواجه میشویم که از تفاوتهایمان عبور کنیم )نه اینکه انکارش//ان کنیم( و انسانبودگی مشترک را تایید و تصدیق کنیم و بفهمیم چه بخواهیم و چه نخواهیم به عنوان آفرینندگان مش//ترک جوامع و دنیایمان در تعامل با هم و به هم وابستهایم. مهمترین درسی که از سالها تعلیم و تدریس اسالم و جوامع اسالمی آموختهام هنوز این است که اسالم- گرچه روشن اما- سخت فهم و دیریاب است. اگر میخواهید بدانید مردم به چه چیزی ایمان و اعتقاد دارند، اگ//ر میخواهید واقعیت زندگان//ی هر روزه آنها را فرا چنگ آورید، باید به قول اصطالحات تخصصی دانش//گاهی هم به متن و هم به ش//رایط نگاهی دقیق داشته باشید . فهمیدن مذاه//ب دیگران نه تنها نیازمند آگاهی از منابع مقدس آن مذاهب )متون مقدس، آیینها، عقاید تعصبآمیز و قوانین( اس//ت بلکه نیازمند آگاهی از چیزی است که مردم واقعا به آن ایمان دارند و انجام میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.