کاروان حصیر سیستانوبلوچستان در راه تهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون صنایعدس//تی و هنرهای سنتی کش//ور از خریدن تولیدات حصیر در مناطق مختلف استان سیستانوبلوچستان به مبلغ حدود 30 میلیون تومان خبر داد.

بهمن نامورمطلق، معاون صنایعدستی درباره ادامه سفرش به سیستانوبلوچستان بعد از حضور در روستای کلپورگان برای ارزیابی و ثبت در ش//ورای جهانی صنایعدستی، گفت: با توجه به نامگذاری امس//ال به نام »حصیربافی« طرح خریدن حصیر از مناطق محروم را ش//روع کردهایم تا این محصوالت در یک نقطه از ایران که در همه فصلهای س//ال گردش//گر دارند، به فروش برسند.

او ادامه داد: از تولیدکنندگان شهرستانهای ایرانشهر، سرباز و قصرقند و دو روستای فضلاللهی و کوه میتک حصیر خریداری کردیم.همچنینبهروستای»تنگهسرحه«رسیدیمومحصوالت حصیری این بخش را خریدیم. اکنون تقریبا کار کاروان »پیوند« تمام شده است. معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی درباره وجه تمایز حصیر منطقه سیستانوبلوچستان با سایر نقاط کشور، توضیح داد: هر نقطه بهدلیل جغرافیای خاص خود، حصیرهای متفاوتی دارد و این موضوع کیفیت و نوع محصوالت را تغییر میدهد.درسیستانوبلوچستانحصیرهاازبرگنخل،همچنین برگ نوعی درخت خرما به نام داز و ساقه گندم تولید میشود. به همین دلیل حصیر تولیدشده در این منطقه به واسطه شرایط جغرافیاییاش مقاومتتر است و دوام بیشتری دارد.

نامورمطل//ق ب//ا بیان اینکه یک//ی از ویژگیهای حصیر هر استان، تلفیق با هنرهای دیگر است، اظهار کرد: در برخی نقاط، هنرهای دیگر مثل سوزندوزی یا رشتیدوزی نیز با حصیربافی تلفیق میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.