وصینامه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ابوالقاسم حالت شاعر، مترجم و محقق توانای معاصر سال 1298 در تهران به دنیا آمد. او فرزند محمدتقی حالت در خانوادهای متمدن و مذهبی متولد شد. حالت از کودکی به موسیقی و نقاشی و شعر و نویسندگی عالقه تام داشت و چون امکان پرورش ذوق و استعداد و رشد و ترقی خود را در موسیقی و نقاشی در خانواده مشاهده نکرد به شعر و نویسندگی روی آورد و طولی نکشید که در این هنرها پیشرفت شایانی کرد و از بزرگان آن شد.

درباره اولین شعری که حالت سرود، خودش میگوید: »روزی در مدرسه با یکی از دوستان همکالسم قهر کرده بودم و چون خیلی با هم صمیمی بودیم باالخره طاقت نیاوردم و با یک قطعه سه بیتی از او معذرت خواستم، این قطعه که اولین شعرم بود و متاسفانه االن هیج به یادم نیست موثر واقع شد و قهر ما را به آشتی تبدیل نمود. اثر این شعر مرا بر آن داشت که شاعری را دنبال کنم، لذا از کالس ششم ابتدایی گهگاهی شعر ساختم، مخصوصا تابستانها که مدرسه تعطیل بود و فراغت بیشتری داشتم و میتوانستم هم شعر بسازم و هم دنبال چاپ آن بروم اما روزنامههای ادبی آن ایام که عبارت بودند از »نسیم شمال« و »کانون شعرا« و »توفیق« همه از چاپ اشعارم خودداری میکردند، چون بسیار ناپخته بود، ولی این امر به هیچوجه باعث دلسردی من نمیشد. تا دو، سه سال بعد که کمکم بعضی از اشعارم در روزنامهها چاپ شد.«

از ابوالقاسم حالت آثار ادبی و فرهنگی فراوانی در زمینههای طنز، شعر، ادبیات و ترجمه باقی مانده است. وی در سوم آبان سال 1371 بر اثر سکته قلبی درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.