ژن خوب و زغال مرغوب!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هومن جعفری- وس//ط بح//ث در مورد ژن خوب و زغال مرغوب و دوس//تان پرنفوذ و پدرانصاحبپست،چشممانبهجمالروزنامه تبلیغاتی دکتر سلطانیفر افتاد که یک ویژهنامه الکترونیکیبسیاربامزهایبرایخودشانتدارک دی//ده بودند که محوریت تمام تیرهایش یک کلمه بود: میشه من وزیر بمونم؟

آدم واقعا دلش تنگ میشود. خب آقای روحانی! گناه دارد دیگر! چرا میخواهید این وزیر به این مظلومی را بگذارید کنار؟ گناه دارد. ببینید چقدر آدمهای مختلف ایشان را تایید کردهاند؟ برکنار نکنید دیگر! چرا دل وزیر مردم را میشکنید؟ یک نگاه به عینک دودی ایشان در سفر به بلوچستان بیندازید. در کل کابین//ه اگر بگردید همچین عینکی پیدا نمیکنید. بد اس//ت وزیرتان مارکباز باشد؟

ببینید وزیر خوب یعنی کسی که ویژهنامه الکترونیکی خوب داشته باشد. البته به آقای وزیر توصیه میکنیم که به آن دوستان باسواد و کاربلدی که دارند برای ویژهنامه ایشان زحمت میکشند یادآوری کند که تیتر نقطه ندارد! لطف کنند دیگر روی جلد تیتر نگذارند که آبروی همایونی آقای وزیر نرود که پشت سرش بگویند تیم رسانهای هم بلد نیست ببندد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.