مردمدرمنگنهگرانی

صنعتي كه پول پارو ميكند؛ درآمدفوتبالایران جيبداللها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - یادداشت

فاطمه رحيمي- در دني//اي امروز، ورزش به ويژه فوتبال، صنعت پرسودي است كه عالوه بر درآمدزايي براي باش//گاهها، حتي رش//د ملي كش//ورها را ه//م موجب ميش//ود. فوتبال يك تجارت تعريف شده است كه بهرهبرداري اقتصادي عظيمي را به دنبال دارد. امروزه ديگر هيچ عددي عجيب نيس//ت، هنگامي كه باش//گاه فرانسوي پاريسنژرمن حاضر است براي به خدمت گرفتن نيمار،مبلغ222 ميليونيوروييفسخقراردادش را به بارسا بپردازد يا هنگامي كه رئال براي جذب امباپه بازيكنان خود را ميفروشد تا بتواند 180 ميليون يورو به موناكو بپردازد ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.