مقاومت اقتصادي در برابر اقتصاد مقاومتي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

كسراكامراني-دكتريناقتصادمقاومتي كهدرسالهاياخيربهعنواننسخهدفاعتوليد ملي در برابر عوارض دروني و تهاجمات بيروني ارائه شده، داراي ابعاد گسترده و فراگيري براي رهايي از دردهاي مزمن اقتصادي است.

مشكالتينظيربيكاريجوانان،ركودتورمي، گراني كاال و خدمات، قاچاق بيرويه اجناس بيكيفيت خارجي، پايين بودن مقياس توليد صنعتي و كشاورزي، ضعف محصوالت داخلي در رقاب//ت با كااله//اي وارداتي، تعدد بيثمر بنگاههاي صنعتي، وابس//تگي بي//ش از حد اقتصاد به درآمدهاي نفتي، تصدي گسترده دولتبرهستههايارزشآفرين،انقطاعزنجيره ارزشاف//زوده در اغلب رش//تههاي صنعتي و پايين بودن ميزان توليد ناخالص ملي، عالجي جز توجه به راهكارهاي نهفته در سياستهاي ابالغياقتصادمقاومتيندارد.

در واق//ع تاكيد اقتصاد مقاومتي بر منابع داخلي و بهكارگيري بنيه متخصصان كشور براي خلق ارزشافزوده در اين منابع كه مستلزم بسترسازيدولتهادربهبودفضايكسبوكار است،شالودهاصلياينديدگاهنظريراتشكيل ميدهد.اهميت اين موضوع به حدي است كه مقام معظم رهبري در سه سال گذشته و در بيشاز05 سخنرانيخود،بارهابررعايتاصول اقتصادمقاومتيبراينجاتكشورازبحرانهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاكيد كردهاند. ش//ايد به جرات بت//وان ادعا كرد در مجموعه بيانات عاليترين مقام مديريتي كشور بر هيچ موضوعي تا اين اندازه تاكيد نشده، با اين وجود به نظر ميرسد اهميت اين مساله به اندازهاي كه مورد سفارش مقام رهبري است، هنوز در ساير اليههاي مديريتي كشور احساس نشده و حتي مقاومتهايي براي پيادهسازي اقتصاد مقاومتي در كش//ور وجود دارد.كارنامه عملي دولتهاي دهم و يازدهم در شش سال گذشته نش//ان ميدهد برخالف تاكيدات فراوان روي اصول اقتصاد مقاومتي، همچنان سياستهاي يادشده جنبه عملياتي به خود نگرفتهاند و در موارد متعددي تصميمات اتخاذشده از سوي دولتها، مغاير با سياستهاي ابالغي اقتصاد مقاومتياست.

البته در ظاهر تشكيالت گستردهاي تحت عنوانستادفرماندهياقتصادمقاومتيازسوي دولت براي اجراي سياستهاي يادشده ايجاد شده و جلسات متعددي در تمام استانها براي پيگيري مصوبات اين ستادها برگزار شده است اما به واقع رئوس سياستهاي كلي ابالغشده هنوز از مرحله بررسي اجمالي و آرايش اوليه قواي اجرايي فراتر نرفته و در همين نقطه راكد ومتوقفماندهاست.اعتراضبرخيدستگاههاي نظارتيبهعملكردنامطلوبدولتهاياخيردر مواردي نظير حمايت از توليد ملي، شفافيت در سياس//تهاي پول//ي و بانكي، اختصاص تسهيالت الزم براي ايجاد رونق در بنگاههاي صنعتي، تشويق كارفرمايان به جذب نيروي جوياي كار، پشتيباني از صادرات غيرنفتي، جلوگيري از ورود كاالهاي غيرضرور، مبارزه با قاچاق كاال، ممانعت از رقابت شركتهاي دولت//ي ب//ا بنگاههاي خصوص//ي و كاهش رفتاره//اي تصديگرايانه دولت در تعامالت اقتصادي نشان ميدهد سياستهاي ابالغي 42گانه اقتصاد مقاومتي هنوز در برنامهريزي دستگاههاي اجرايي جايگاهي ندارد.فعاالن اقتصادي بخش خصوصي معتقدند آنچه در شش سال گذشته از عملكرد دولتها در اين حوزه منتج شده، مغاير با مفاد تبييني اصل يادشده است چنانكه نحوه سياستگذاريها به گونهاي بوده كه نتوانسته زمينه صادرات خدمات ترانزيتي و گسترش خدمات تجاري را فراهم كند.

صادركنندگان خدمات همچنان محروم از حمايتهاي اعتباري و بانكي الزم در بازارهاي خارجي هس//تند و صندوقهاي اعتباري كه عموما دولتي يا شبهدولتي هستند، تمايلي به پشتيباني از فعاالن اين حوزه ندارند.

در بخشهاي ديگري نظير صنعت، معدن، تجارت، نفت، انرژي و كشاورزي هم ميتوان موارد متعددي از نقض برنامه اقتصاد مقاومتي را در تصميمگيريها و رفتار اجرايي دولتها مش//اهده كرد.عدم تمركز دولت بر حمايت از پيش//رانهاي صنعتي، نگاه كوتاهمدت به منافع خامفروش//ي محصوالت معدني، فشار س//نگين تعرفهاي براي واردات م//واد اوليه و تساهل حقوق تجاري در برابر واردات كاالهاي لوكس و غيرضروري، كمتوجهي نس//بت به ظرفيتهاي توليد و مهندس//ي كارشناسان داخلي در مناقصات نفتي، واگذاري طرحهاي ب//زرگ انرژي به پيمان//كاران خارجي و نبود برنامه منسجم براي توليد محصوالت ارزان و باكيفيتدربخشكشاورزينشانميدهدكه دولتمردانازتوجهبهسفارشاتصورتگرفتهدر اقتصادمقاومتيغافلماندهاند.حالوتواسپاري پروژههايبزرگعمرانيبهشركتهايخارجي چنان در كام دستگاههاي دولتي اثر كرده است ك//ه از هر انتقادي به اين روند بهعنوان اخالل در امنيت اقتصادي و مقاومت در برابر توسعه ملييادميكنند.

ام//روزه اغل//ب فع//االن كس//بوكار در بخشخصوصي ب//ه ويژه توليدكنندگان كاال و خدم//ات بر اين باورن//د كه اهميت اقتصاد مقاومتي در حل مشكالت اقتصادي ايران به واسطه همين اهمال دستگاههاي اجرايي رو به افول است و شايد با تداوم اين نامديريتيها در آيندهنزديكراهبردهايپيشنهادشده،توانايي حل مشكالت عديده اقتصاد ايران را از دست بدهندوبههمانعواقبيمنتجشوندكهخواست مخالفاناقتصادمقاومتياست.

اگرمقاومتاقتصاديايجادشدهبراياقتصاد مقاومتي از سوي دولتها را در سالهاي اخير نوعيكارشكنيتعمديتلقينكنيم،بهيقين باي//د گفت نگاه مجريان اين سياس//تها به راهبردهاي كالن كشور، سطحي و نابخردانه است.ماداميكهمسووالندستگاههاياجرايي نسبتبهچنيناستراتژيهاييدركشورتالش جديندارندو»اقداموعمل«رابهآيندهموكول ميكنند،نبايدانتظارداشتمشكالتاقتصادي كشورحلشود.بالندگياقتصادايراندرمنطقه و رهايي از چالشهاي كنوني نيازمند همتي جهادي در دستگاههاي اجرايي است كه فعال چنين روحيهاي را در بين مديران آنها نميتوان مشاهدهكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.