پيامدهايتحریمآمریكا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - S.Harsani.k@gmail.com

دكترصالحالدينهرسني*

مجلسنمايندگانآمريكا نس//خه جديد طرح تحريم اي//رانراب//ا914 رايموافق در برابر تنها سه راي مخالف تصويب كرد. اي//ن طرح در حالي در مجلس نمايندگان آمريكا تصويب شد كه نسخه قبلي آن با عنوان قانون مقابلهبااقداماتبيثباتكنندهايرانماهگذشتهبا89 راي موافق در برابر تنها دو راي مخالف در مجلس سنا به تصويب رسيده بود. تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران نيز در درجه اول به برنامه موش//كي جمهوري اسالميمربوطميشوندامانقضحقوقبشروحمايت از تروريس//م نيز از داليل ديگر آن عنوان شده است. تصويب طرح جديد تحريم ايران همچون گذشته به معناي آن است كه آمريكا در سياست تعامل با تهران جدي نيست و در مقابل، سياست سنتي خود مبتني برراهبردمقابلهومهارايرانراهمچناندنبالميكند. تعقيبراهبردتحريمآمريكاعليهايرانبيشترازاينرو است كه ساختار سياسي ايران ماهيت مقابلهجويانه با فرادستيآمريكاداردلذاالزماستزمينههايتغييردر سياستخارجيوالگوهايرفتاريايرانبهوجودآيد. البته در شرايط فعلي به نظر ميرسد هدف آمريكا در تصويب تحريم جديد بيشتر تالش براي از ميان بردن توافق با ايران در موضوع برجام است به اين معني كه وضعواعمالتحريمهاوسلسلهاقداماتايذاييبتوانند از بهرهمندي ايران از مزاياي پيشبينيشده در برجام جلوگيري كند. اگرچه چنين اقداماتي بدون تبعات و پيامدهاي محدودكننده براي ايران نخواهد بود اما به نظرميرسدكهپيامدمنفيتصويبطرحجديدتحريم بيشازهمهمتوجهآمريكاست.درنگاهنخستچنين اقداماتيبيانگربياعتماديبهرفتارهايآمريكاازسوي ايران است. بياعتمادي ايران نسبت به رفتار آمريكا به معنايعدمصداقتآمريكادرقبالتعهداتوهنجارهاي بينالمللي است. شواهد نشان ميدهند كه آمريكا در مياناعضاي1+5 تنهاكشورياستكهقصدعقيم كردن برجام را دارد. محققا چنين رفتارهايي از سوي آمريكاانگيزهسايربازيگراننظامبينالمللرابرايعقد معاهداتباآمريكاكاهشميدهد.ازسويديگرتداوم اقدامات ايذايي آمريكا در قالب تحريم سبب راديكاليزه شدن رفتار ايران در قبال منافع آمريكا ميشود. در اين ارتباط ايران ثابت كرد كه اگر سياست تعامل با ايران در الگوي كنش ارتباطي تداوم يابد، زمينه براي برخي از تعهدات از سوي ايران فراهم ميشود. اما در شرايط حاضرراهبردتحريمدرمقابلسياستتعاملقراردارد. اينشرايطسببميشودايرانبهاتخاذالگوهايراديكال براي ناديده گرفتن قاعده سياسي مورد نظر آمريكا در نظام بينالملل مبادرت ورزد. اين وضعيت به معناي به چالش گرفتن نظم راهبردي آمريكا و هژموني آن در ساختار نظام بينالملل خواهد بود. در سطح ديگر اگرچهتعقيبراهبردتحريمآمريكاميتواندبرايايران محدوديتهاي اقتصادي و حتي امنيتي ايجاد كند اما قابليتهايدرونساختاريوبينالملليايرانبهگونهاي نخواهد بود كه در برابر آمريكا سكوت كرده يا آن را در ش//رايط دستبسته قرار دهد. در اين ارتباط تصميم اي//ران براي اقدامات و واكنش متقابل نظير خروج از برجام نهتنها كاهش پيدا نميكند بلكه انگيزه مردم و مسووالنحكومتيرابرايپيگيريعهدشكنيآمريكا درمحاكمبينالملليفراهمخواهدكرد.درهمينارتباط ت//داوم راهبرد مخرب و ايذايي غرب در قالب تحريم امكانهمكاريومشاركتايرانبانهادهايبينالمللي همانند آژانس انرژي اتمي را كاهش ميدهد و حتي امكان پيگيري پروژههاي محرمانه را بيشتر ميسازد. و سرآخر اينكه چنين رفتارهايي در قبال ايران حتي ميتواندسياستخارجيومنطقهايايرانرانيزمتاثر كندبهاينمعنيكهآنراراديكالكند.اينامرموجب به چالش گرفتن ابتكارات سياسي آمريكا در مناطقي خواهد شد كه در آن مناطق منافع حياتي دارد. * مدرس علوم سياسي و روابط

بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.