راهبردهاي دیپلماسي براي مقابله با آمریكا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محس/ن جليلون/د*- آمري//كا در جديدترين اقدام خ//ود تحريمهايي را در س//نا تصويب كرده اس//ت كه در حقيقت تحريمهاي جديدي نيست. آمريكاييها در برجام تحريمهايي را كه در حوزه هستهاي بود، برداش//تند و تحريمه//ا در حوزههاي موشكي، حقوق بشر و حمايت از تروريسم را جمعآوري و به صورت ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.