دیپلماسیهمچنانبهترینگزینه

Jahan e-Sanat - - News - نگاه نخست

گ/روه سياس/ي- نماين//دگان آمريكا با 419 راي موافق و تنها سه راي مخالف، طرح تحريمه//اي ايران، روس//يه و كره ش//مالي را تصويب كردند. اين طرح نس//خه اصالح شده طرحي اس//ت كه پيش از اين با هدف تحريم ايران و روسيه در سنا تصويب شده بود. طرح جامع تحريمهاي ايران بايد اكنون به مجلس س//ناي آمريكا رفته و پس از تصويب ش//دن، رييسجمه//ور آمري//كا ني//ز آن را امضا كند. اما بايد گفت اين تحريمها كه گس//تردهترين تحريمه//اي آمري//كا پس ازتوافق هس//تهاي تهران و 5+1 در س//ال 1394 است، پيشتر با عنوان »مقابله با اقدامات بيثباتكننده ايران در س//ال «2017 نام گرفت//ه بود. طرحي كه برنامه موش//كي بالستيك ايران و فعاليتهاي سپاه پاس//داران انقالب اسالمي را هدف قرار م//يداد. دولت آمريكا اقداماتي چون توس//عه برنامهه//اي موش//كي ايران و سياس//تهاي منطق//هاي جمهوري اس//المي در حمايت از دولت س//وريه و گروه حزب اهلل لبنان را ناقض روح برجام تفسير ميكند، اين در حالي است ك//ه ايران ني//ز متقابال تحريمه//اي آمريكا را ناق//ض روح برجام ميخواند. ام//ا بايد گهگاه مواضع آمريكا نس//بت به اي//ران را تكرار كرد؛ آن وقت ميبينيم تهديدهاي آمريكا هميش//ه بوده و هست و رويكرد آنان تغيير نكرده است اما هدف اين كش//ور اين است كه ايران را در يك ابهام قرار دهد و تعادل رواني كشور را به ه//م بريزد تا نهايتا مقام//ات ايراني را از ادامه پايبندي به برجام خسته كند. به نظر ميرسد با اين تصويب تحريمهاي سنا و رويكرد ترامپ نسبت به برجام سياستهاي ايران نيز در مقابل آمريكا تندتر ش//ود و حتي ممكن است منجر به تنش تهران و واشنگتن در منطقه شود چرا كه ظاهرا آمري//كا نميخواهد ترمز اقدامهاي ماجراجويان//ه خود را بكش//د. به گمان برخي ناظ//ران احتمال زيادي وجود دارد كه تا س//ه ماه آينده دولت ترامپ در صورت آماده شدن بازبيني در سياست آمريكا در قبال ايران، ديگر با لغو تحريمهاي هستهاي ايران در چارچوب برجام موافقت نكند. او گروهي را مامور بازنگري سياست دولت آمريكا در قبال ايران كرده است و گفته ميشود اين گروه كه در بيرون وزارت امور خارجه آمريكا متمركز هستند و بيشتر به مقامات و مش//اوران امنيتي ترامپ وابستهاند، قرار است پيش از سه ماه آينده گزارشي كامل درباره رويكرد و استراتژي دولت ترامپ در قبال ايران به رييسجمهور تقديم كنند.

دونالد ترامپ كه از دوران تبليغات انتخاباتي فردي ساختارشكن و بدعتساز نشان داده بود، با ورود به كاخ سفيد، رويه خود را در موارد مختلف اجرايي كرد و نشان داد با طيف آيندهنگر و محتاط در بدنه سياسي آمريكا ميانهاي ندارد و از اتخاذ و اجرايي كردن تصميمهاي فاقد رويه ابايي ندارد. در مناسبات داخلي در كاخ سفيد، دونالد ترامپ انتظار داشت ركس تيلرسون در گزارش 90 روزه از برج//ام، عدم پايبندي ايران به برجام را اعالم كند اما گزارش نهايي تيلرسون در اين خصوص فاقد رويكرد مورد نظر ترامپ بود، به گونهاي كه رييسجمهور آمريكا با اكراه مجبور شد متاثر از گزارش 90 روزه وزارت خارجه آمريكا پايبندي اي//ران به برجام را براي دومين بار در دوره كاري خود تاييد كند. حاال ترامپ همزمان با تصويب طرح تحريمها عليه ايران، روس//يه و كرهشمالي در مجلس نمايندگان در س//خناني در اهايو به ايران به خاطر به چالش كش//يدن اجراي توافق برجام هشدار داد. اين هشدار در حالي است كه ترامپ پيشتر بارها نارضايتي خود را از برجام به صراحت اعالم ك//رده و اين توافق را يك فاجعه در تاريخ ديپلماسي آمريكا خوانده است. ترامپ تاكيد كرد: اعالم پايبندي ايران به توافق برجام، اشتباه است. با وجود ترديدهايي كه داريم، آنچه را كه طرف ايراني گفته، قبول كرديم و از اين رو ب//ا آنها خيلي خوب بودهايم. او در مصاحبهاي با نشريه والاستريت ژورنال گفته است در صورتي كه سه ماه ديگر بار ديگر پايبندي ايران به توافق برجام مورد تاييد آمريكا قرار گيرد، از اين مساله غافلگير خواهد شد.

با اي//ن حال ترامپ به ايران نس//بت به به چالش كشيدن برجام هشدار داد و گفت: اگر ايران اين توافق را به چالش بكشد، با مشكالت بس//يار بزرگي مواجه خواهد ش//د. او در عين ح//ال مدعي ش//د ايران پ//س از توافق برجام جس//ورتر شده اما اين جس//ارت ايران خيلي نخواهد پاييد. او اش//اره بيش//تري به جزييات نك//رد. ترامپ همچنين گف//ت كه جان كري )وزير خارجه سابق آمريكا( يك مذاكرهكننده بد است. او گفت: اگر فكر ميكنيد وقتي توافق انجام شد، ايران از ما تشكر ميكرد و ميگفت باورمان نميش//ود 1/7 ميليارد دالر به ما پول نقد دادهايد. فكر ميكرديد ايرانيها ميگويند خيلي ممنون. ما شما را خيلي دوست داريم. نه اينطور نبود. ديديم كه آنها بهجاي تشكر، خيلي جسورتر شدند. اين خيلي طول نخواهد كشيد.

واكن/ش مقامات كش/ور ب/ه تصويب تحريمهاي ايران

اما مقامات بلندپايه سياس//ي كش//ور در پي تصويب اين قانون واكنشهاي يكسانی داشتند. حتی می توان يكی از داليل ديدار فرماندهان سپاه با روحانی را در جهت يكسان سازی مواضع ايران نسبت به آمريكا و اقدامات احتمالی آن دانست. از اين سو سيدعباس عراقچي در حاشيه اجالس پيشگيري از جرائم سايبري در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه تحريمهايي عليه ايران در كنگره آمريكا وضع ش//ده است، گفت: اقدام كنگره و قانوني كه در حال تصويب است اقدامي خصمانه و روشن عليه ايران است و شما بدانيد با واكنش قطعي ايران مواجه ميشود. وي افزود: در سالهاي قبل همواره با چنين اقداماتي از سوي كنگره و دولت آمريكا مواجه بودهايم و اختصاصي به دولت فعلي آمريكا ي//ا دولت قبلي آن ندارد. او با اش//اره به اين مطلب كه قانون جديدي كه در حال تصويب اس//ت، تحريم موضوع جديدي ندارد، گفت: خوب است بدانيد اينها جمعبندي و تجميع تحريمهاي قبلي غيرهستهاي است. با اين حال ميتوان//د اجراي موفق برجام را تحت تاثير قرار دهد. عراقچي افزود: بهطور قطع اينها ميتواند بهرهمندي ايران از برجام و دستيابي به عوايد ناشي از اجراي آن را كاهش دهد و ناسازگار با بندهاي مختلف برجام است.

اين مقام مس//وول تاكيد كرد: آمريكا براي اجراي همراه با حسن نيت برجام متعهد شده اس//ت؛ اينكه آن را در يك فضاي سازنده اجرا كن//د و اينكه از هر اقدامي كه اجراي برجام را تحت تاثير قرار دهد، خودداري كند. وي گفت: ب//ه هر تقدير اين كار كنگره برخالف تعهدات آمريكاس//ت با اين حال دولت آمريكا تاكنون دو ب//ار مجبور ش//ده پايبندي اي//ران را تاييد كند، چاره ديگري ندارد، هفت گزارش آژانس نيز پايبندي ايران را تاييد كرده است.

معاون امور حقوقي و بينالملل وزارت امور خارجه خاطرنش//ان كرد: دولت آمريكا هفته قبل براي بار دوم پايبندي ايران را تاييد كرد، هرچند حرفهايي زده ميشود و تهديدهايي صورت ميگيرد كه سه ماه آينده چه ميشود اما ما منتظر ميمانيم و با توجه به اقدامات آنها در صحنه عمل تصميم ميگيريم.

آمريكا براساس برجام تعهداتي دارد كه بايد انجام دهد

به//رام قاس//مي در واكن//ش ب//ه تصويب اليحه تحريمه//اي مجلس نمايندگان آمريكا عليه كش//ورمان، ضمن محكوميت اين اقدام غيرقانوني و توهينآميز اظهار داشت: مجلس نمايندگان آمري//كا با تصويب اين تحريمهاي غيرهستهاي و در صورت نهايي و اجرايي شدن آن، اج//راي موفقيتآميز برجام كه يك توافق چندجانب//ه و بينالملل//ي را كه حاصل تالش چندين س//اله بوده، ناديده انگاشته و آن را به خطر مياندازد.

او با اش//اره به س//ابقه ديرينه اقدامات ضد ايراني كنگره آمريكا عليه ملت ايران خاطرنشان كرد: آمريكا براس//اس برجام تعهداتي دارد كه بايد انجام دهد و مصوب//ات و مقررات داخلي كش//ورها نميتواند مستمس//كي براي فرار از اصل مس//ووليت بينالمللي دولتها باشد. لذا همانگونه كه جمهوري اسالمي ايران تاكنون و بن//ا به تاييد آژانس بينالمللي انرژي اتمي و اذعان كشورهاي عضو 5+1 نسبت به تعهدات خود كامال پايبند بوده و آنها را به انجام رسانده، انتظار دارد س//اير طرفهاي برجام و از جمله دول//ت آمريكا نيز به تعهدات خود پايبند بوده و عمل كنند.

بهرام قاسمي تاكيد كرد: جمهوري اسالمي اي//ران متن اين اليحه و مفاد آن را در صورت نهايي شدن با دقت در دست بررسي داشته و بر اين اعتقاد است كه مفاد اين اليحه با روح و مفاد برجام منطبق نيست. از اين رو همانگونه كه قبال اعالم ش//ده جمهوري اس//المي ايران در راس//تاي تامين منافع ملي، اقدام متقابل و متناسب را به انجام خواهد رساند.

س//خنگوي دس//تگاه ديپلماس//ي با تاكيد ب//ر اينكه وزارت ام//ور خارجه مفاد اين اليحه در م//ورد نيروهاي نظام//ي و توانمنديهاي موش//كي ايران را كام//ال غيرقانوني، ناموجه و بياساس ميداند، اظهار داشت: سياست اصولي جمهوري اسالمي ايران در قبال منطقه مبارزه با تروريس//م، حسن همجواري و حفظ امنيت جمعي بوده؛ ضمن آنكه برنامه موشكي ايران نيز منطبق با قطعنامه 2231 است و هيچ امري نميتواند جمهوري اسالمي ايران را از پيگيري و اجراي سياست اصولي افزايش توانمندي دفاعي خود منع كند.

قاس//مي در پايان افزود: نمايندگان كنگره آمريكا درحالي ايران را متهم به بيثباتسازي منطقه ميكنند كه دولت اين كشور با تجاوز به عراق، در ايجاد گروههاي تروريس//تي مانند داعش نقش اصلي را بر عهده داشته و افزايش بيثبات//ي در اين منطقه و افراطگرايي كنوني نتيجه سياستهاي نسنجيده و غيرمسووالنه اين كشور و متحدان منطقهاي آن است.

بررس/ي ط/رح مقابله ب/ا تحريمهاي جديد آمريكا دركميسيون امنيت ملي

عالءالدين بروج//ردي به تصويب قطعنامه كنگ//ره آمريكا عليه جمهوري اس//المي، كره ش//مالي و روسيه واكنش نش//ان داد و گفت: بر همين اس//اس كميس//يون امني//ت ملي و سياس//ت خارج//ي تصميم گرفت ب//ا وجود تعطيلي تابستاني مجلس، در جلسه فوقالعاده روز شنبه 7) مردادماه( طرحي را كه اخيرا يك فوريت آن در صحن علني به تصويب رس//يد، بررس//ي كند. رييس كميسيون امنيت ملي و سياس//ت خارجي مجلس شوراي اسالمي در پايان خاطرنشان كرد: يك فوريت طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه اخيرا در صحن علني به تصويب رسيد كه در اين جلسه فوقالعاده بررسيهاي مربوطه آغاز شده و پيشنهادات نمايندگان مورد بررسي قرار ميگيرد.

نمايندگان در نشست علني 27 تيرماه با يك فوري//ت طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريس//تي آمريكا در منطقه موافقت كردند. گفتني است فوريت اين طرح به دليل رفتارهاي دولت آمريكا كه باعث ش//ده امنيت منطقه به مخاطره بيفتد و همچنين به دليل سياستهاي خصمانه آمريكا عليه جمهوري اسالمي ايران مطرح شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.