به حركت جديد آمريكا پاسخ خواهيم داد

Jahan e-Sanat - - News -

رييسجمهور در جلسه هيات دولت با تاكيد بر اينكه در برابر حركت جديد كنگره آمريكا حتما پاسخ الزم را خواهيم داد، از واشنگتن خواست با احترام به حقوق ملت ايران، از تجربه 40 سال خصومت خود درس بگيرد.

به گزارش پايگاه اطالعرساني دولت، روحاني ديروز در جلسه هيات دولت، با اشاره به خصومتهاي ادامهدار آمريكا نسبت به جمهوري اسالمي ايران و ملت اين كشور گفت: مردم ما با اين خصومتها آشنا هستند و به آن عادت دارند و راه مقابله با اين سياستها را نيز به خوبي ميدانند. رييسجمهور تاكيد كرد: ملت ايران ميدانند كه بايد در برابر دشمنانشان به خوبي ايستادگي و مقاومت كنند چرا كه طي اين 40 سال، همواره و هر روز با تحريمها و فشارهاي متنوع و اتهامهاي ناروا از سوي دستگاههاي تبليغاتي و سياسيون آمريكا مواجه بودهاند. روحاني با بيان اينكه آن روزهايي را كه رييس مجلس نمايندگان آمريكا، نه تنها دولت بلكه ملت اي//ران را ياغي ميخواند، فراموش نكردهايم، گفت: خصومت آمريكاييها، تنها خصومت با نظام جمهوري اسالمي ايران نيست، بلكه براي آنها مقاومت، ايستادگي و الگو بودن ملت ايران قابل تحمل نيست و نميتوانند بپذيرند كه در اين منطقه حساس يك كشور، اينچنين داراي استقالل و تاثيرگذاري در منطقه باشد. رييسجمهور اظهار داشت: همه نگراني آنها اين است كه ايران به عنوان يك كشور بزرگ و مستقل كه تحت نفوذ سياستهاي غربي و بهويژه آمريكا نيست، در اين منطقه حضور دارد و در برابر فشارهاي آنها ايستادگي و مقاومت ميكند. روحاني تاكيد كرد: اينگونه تحريمها بر ملت ايران تاثيرگذار نيست و نه مقاومت مردم و ايستادگي نظام جمهوري اسالمي ايران را كاهش ميدهد و نه راه و روش و سياس//تهاي ما را تغيير خواهد داد. رييسجمهور افزود: سياستهاي جمهوري اسالمي ايران سياستهاي مستقل بر مبناي اسالم و آراي مردم است و راي و نظر مردم مبناي عمل خواهد بود و همه انتخاباتها از جمله انتخابات گذشته نشان داد كه مردم ما نسبت به سرنوشت خودشان تا چه اندازه حساس هستند.

روحاني با بيان اينكه دست و پاي آمريكاييها بعد از توافق برجام در زمينه تحريم مقداري بسته شده است، گفت: قبل از توافق برجام آمريكاييها به هر بهانهاي يك تحريم جديد عليه ملت ايران وضع ميكردند و تالش آنها بر اين بود تا اين تحريمها فرامرزي بوده و اروپا و كشورهاي ديگر را هم تحت تاثير قرار دهند و حتي اين تحريمها را به شوراي امنيت برده و در سطح جهان عمومي كنند.

رييسجمهور ادامه داد: برجام دست و پاي آمريكا را هم براي بردن اين گونه تحريمها به بهانه مسايل سالح كشتار جمعي و هستهاي به شوراي امنيت و وضع تحريمهايجديدبستهاست.لذادرهميناليحهايكهمجلسنمايندگانآمريكا تصويب كرده و عليالقاعده به سنا خواهد رفت، ميبينيد تحريم نسبت به ايران با تحريمي كه نسبت به كره شمالي يا روسيه مطرح است، بسيار تفاوت دارد. تحريمهاي ايران در واقع تكرار تحريمهاي گذشته بود و اين نشاندهنده آن است كه حربه تحريم آمريكا نسبت به گذشته بسيار كند شده است.

روحاني در ادامه با بيان اينكه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اعم از ارتش، سپاه، بسيج، نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي مورد حمايت ملت بزرگ ايران هستند، گفت: اينها قدرتي هستند كه قرآن درباره آنها ميگويد »تُرِهبوَن بِه َع ُدَّو اهللِ َو َع ُدَّوكم« و در برابر دشمنان اين ملت، نيروهايي بازدارنده هستند. رييسجمهور افزود: البته قرآن به اين نكته هم سفارش دارد كه اگر دشمنان واقعا به دنبال صلح بوده و خواستند دشمني را كنار گذاشته و با شما رفتار درست داشته باشند، شما هم همان كار را بكنيد و راه صلح و سلم را داشته باشيد.

رييسجمهور با تاكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران مطمئنا در برابر حركت جديد كنگره آمريكا، عكسالعمل متقابل نشان خواهد داد، گفت: در اولين اقدام مجلس شوراي اسالمي در اين زمينه قدمهاي خودش را برخواهد داشت و هر قدم ديگري هم الزم و مورد نياز بدانيم براي تقويت و مصلحت كشورمان برميداريم و بدون توجه به تحريمها و سياستهاي آنها به راه خودمان ادامه خواهيم داد.

روحاني با اشاره به اينكه آمريكاييها 40 سال فشار، تحريم، تحريك و بسيج برخي از كشورهاي منطقه عليه ملت ايران را تجربه كرده و در همه مراحل با شكست مواجه شدهاند، خاطرنشان كرد: آمريكاييها بايد از شكستهاي پياپي خودشان در مواجهه با ملت ايران درس عبرت بگيرند.

رييسجمهور تاكيد كرد: اگر آمريكاييها ميخواهند اين منطقه حساس، منطقه باثبات و امنتري بوده و آبراههاي حساس اين منطقه، آبراههاي امني براي دنيا باشد، بايد دست از اين سياستها بردارند و بدانند نظام، رهبري شجاع و دولت مقتدر جمهوري اسالمي ايران و ملت ايران هرگز تحت تاثير اينگونه توطئهها و تحريكات قرار نميگيرند و راه خودشان را ادامه ميدهند.

روحاني ادامه داد: تنها راه باقيمانده براي آمريكا، اين است كه به حقوق ملت ايران و نظام جمهوري اسالمي ايران، احترام بگذارد و بداند تنها در سايه احترام و احقاق حقوق مردم و پيش گرفتن راه مسالمت و صلح منافع مردم آمريكا نيز بهتر ميتواند تامين شود.

رييسجمهور اظهار داش//ت: ما مخالف منافع ديگر كش//ورها نيس//تيم و ميخواهيم كشورهاي ديگر به منافعشان برسند اما اعمال تحميل و فشار را نميپذيريم و در برابر فشار و تحريم مقاومت كرده و عمل متقابل انجام خواهيم داد. روحاني اظهار اميدواري كرد همه كشورهاي منطقه در آينده روي صلح، صفا و امنيت را ببينند و روزي بيايد كه آمريكاييها هم در مسير عقالنيت قرار گرفته و بدانند تنها راه موجود احترام، تواضع و تسليم در برابر خواستههاي بحق ملت بزرگ ايران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.