راهبردهاي ديپلماسي براي مقابله با آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

آمريكا در جديدترين اقدام خود تحريمهايي را در س//نا تصويب كرده است كه در حقيقت تحريمهاي جديدي نيست. آمريكاييها در برجام تحريمهايي را كه در حوزه هس//تهاي بود، برداشتند و تحريمها در حوزههاي موشكي، حقوق بشر و حمايت از تروريس//م را جمعآوري و به صورت يك بسته كامل تصويب كردهاند تا آن را اجرا كنند. برجام يك روح و يك جسم دارد. بنابراين اين تحريمها به روح برجام ميتواند ضربه بزند اما بعيد است اروپاييها به راحتي پايشان را عقب بكشند مگر اينكه اروپا و آمريكا در پشت پرده به توافق سطح بااليي با هم برسند.

آمريكاييها به دنبال اين هستند كه برجام را هوا كنند. رييسجمه//ور آمريكا در آخري//ن توئيت خود ميگويد اگر دست من بود، همان 180 روز برجام را هوا كرده بودم. منتها آمريكاييها نميخواهند اين كار به دست خودشان انجام شود بلكه ميخواهند ايران را آنقدر تحت فشار قرار دهند كه به نحوي برجام را نقض كند و اين موقع است كه اتحادي كه بين اروپا، روسيه و چين بوده شكسته ميشود و آنها مجبور ميشوند دوباره از آمريكاييها حمايت كنند چراكه ايران برجام را نقض كرده است.

يكي از راهبردهاي ديپلماسي ما براي مقابله با آمريكا در برابر اين تحريمها اين است كه زمين بازي را عوض كنيم به اين معني كه در حوزهاي بازي كنيم كه طرف مقابل نقطه ضعف دارد. به طور مثال يكي از نقاطي كه ايران ميتواند روي آن كار كند، سوريه است كه با حضور روسها و اتحادي كه ايران دارد، ميتواند به آمريكا فشار آورد و امتياز بگيرد. همچنين ايران ميتواند در كشورهايي مثل يمن و عراق به آمريكا فشار آورد. وقت//ي زمين بازي را عوض كنيم، آمريكاييها مجبور ميشوند در نقاط ديگري به ما امتياز دهند.

دومين راهحل اين است كه ايران به اين ماجرا ابعاد جهاني دهد. به طور مثال وقتي اروپاييها ارتباط بيش//تري با ايران برقرار ميكنند و قراردادهاي س//نگين با ما ميبندند، ديگر خيلي دشوار است كه بتوانند از آمريكاييها حمايت كنند. به عنوان نمونه همين قراردادي كه ايرباس براي فروش 100 هواپيما با ايران بسته است يا توتال كه كشور فرانسه در ايران سرمايهگذاري كرده است، اين كشورها به يكباره نميتوانند قراردادهاي ميلياردي سنگين خود را به بهانه اينكه آمريكا ميخواهد با ايران سرشاخ شود، متوقف كنند.

سومين مورد اين است كه ايران بتواند انسجام ذاتي خود را حفظ كند چراكه در خاورميانه كشورمان تنها كشوري است كه انسجام ذاتي دارد. ايران با همه كم و كاستيهايش يكي از مردمساالرترين كشورهاي خاورميانه است. اگرچه ايدهآل، مردمساالري نيست اما در منطقه خاورميانه كه برخي كشورها كه پادشاهشان همهكاره است برعكس در ايران انتخاباتي برگزار ميشودكه42 ميليوننفررايميدهندواينمسالهازاهميت زيادي برخوردار است.

آمريكاييها برخالف ادعايي كه ميكنند، از كشورهاي مردمساالر و دموكرات بسيار زياد ميترسند.

در ط//ول تاريخ اگر نگاه كني//د، آمريكا از حكومتهاي مردمساالري همچون دكتر مصدق در ايران يا حكومت آلنده در شيلي ترسيده و آنها را با كودتا و عمليات پنهاني سرنگون كرده است چراكه جرات نميكند رو در روي اين دموكراسي ق//رار گيرد. بنابراين ايران با تقويت حكومت مردمس//االرانه بهعنوان س//ومين راهبرد ديپلماس//ي ميتواند از فشارهاي آمريكا مصون بماند. * كارشناس مسايل بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.