تحريمهايجديدبهدليلكينهآمريكاازمحور مقاومتاست

Jahan e-Sanat - - News -

الريجانيدرديداربارييسفراكسيونوفاداريبهمقاومتدرلبنان؛

فارس- علي الريجاني با رييس و اعضاي فراكسيون وفاداري به مقاومت در مجلس لبنان ديدار و گفتوگو كرد. در اين ديدار رييس قوه مقننه با اشاره به اقدامات و سياس//تهاي برخي از كشورهاي منطقه گفت: امروز ما گرفتار خامانديشي سياسي در عرصه منطقه هستيم كه قطعا اين موضوع يك مشكل بزرگ براي منطقه خواهد بود، حال خوشبختانه استقامت و ايستادگي محور مقاومتموجبشدكهجايگاهاينمحورارتقاپيداكندوامروزشاهدشكستهاي پيدرپي تروريس//تها در عراق و سوريه هس//تيم. الريجاني ادامه داد: برخي كشورهايمنطقهباكمكآمريكاييهاموضوعتحريمحزباهللرامطرحميكنند كه قطعا اين كشورها با طرح اين مسائل بيشتر آبروي خودشان را ميبرند. وي افزود: از طرف ديگر اگر به محورها و متن تحريمهاي روز گذشته آمريكا عليه ايران و روسيه نگاه كنيم، كامال شفاف و روشن است كه اين تحريمها به دليل كينهآمريكاعليهمحورمقاومتتصويبشد.رييسقوهمقننهبابياناينكهمصوبه مجلس نمايندگان آمريكا عليه ايران خالف توافق هستهاي است، گفت: تمام اين تصميمات و مصوبات نشان ميدهد كه آمريكا عزمي براي رفع بحرانهاي تروريستي در منطقه ندارد و اياالت متحده با تصويب اينگونه تحريمها عمال به كشورها و نيروهاي مبارز عليه تروريستها حمله ميكند كه قطعا اين رويكردها نيز به ضرر خودشان تمام خواهد شد. در ابتداي اين ديدار محمد رعد، رييس فراكسيون وفاداري به مقاومت در پارلمان لبنان با اشاره به پيروزيهاي لبنان در مقابله با گروههاي تروريستي گفت: خوشبختانه محور مقاومت امروز بيش از پيش قويتر شده و قطعا در برابر چالشها خواهد ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.